De ministers van Financiën, Veiligheid en Justitie en Economische Zaken hebben de contouren van het register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) bekend gemaakt.

Het UBO-register wordt openbaar en wordt uiterlijk juni 2017 ingesteld.

1.     Voor wie wordt het UBO-register openbaar?

Het UBO-register wordt ingevoerd als gevolg van de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) op basis van de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn. Het belangrijkste nieuws is dat een openbaar register wordt voorgesteld. De gegevens van uiteindelijk belanghebbenden, natuurlijke personen met een belang van meer dan 25% of met feitelijke zeggenschap in het bedrijf (UBO) zijn door iedereen in te zien en niet beperkt tot personen met een legitiem belang. De bescherming van privacy en de persoonlijke levenssfeer van UBO’s wordt gewaarborgd door de mogelijkheid per individueel geval (bepaalde) informatie van UBO’s af te schermen.

Welke gegevens worden openbaar gemaakt?

De volgende gegevens van een UBO worden openbaar gemaakt

  • naam
  • geboortemaand
  • geboortejaar
  • nationaliteit
  • woonstaat
  • aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang

Ten behoeve van toezicht en opsporing hebben bepaalde autoriteiten ook toegang tot de volgende ge- gevens van een UBO: (a) geboortedag, -plaats en -land, (b) adres, (c) BSN en/of fiscaal nummer, (d) aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het identiteitsdocument en (e) documentatie waarmee de status van UBO wordt onderbouwd.

Wie levert de gegevens over een UBO aan?

De Kamer van Koophandel wordt de beheerder van het UBO-register. Bedrijven en andere juridische entiteiten (waaronder stichtingen) die in het handelsregister zijn ingeschreven, moeten de UBO-informatie registreren. Meldingsplichtige instellingen waaronder banken, notarissen, advocaten en belastingadviseurs zijn verplicht afwijkende gegevens door te geven aan de Kamer van Koophandel.

2.     Wanneer wordt het UBO-register ingevoerd?

De contouren van het wetsvoorstel voor aanpassing van de WWFT worden nader besproken met de diverse belangenorganisaties waarna internetconsultatie plaatsvindt. De verwachting is dat de WWFT in de loop van 2016 wordt gewijzigd.

Wat is de status van het centraal aandeelhoudersregister?

De invoering van een centraal aandeelhoudersregister wordt uitgesteld en zal pas worden ingevoerd na invoering van het UBO-register.

3.     Welke gevolgen heeft deze nieuwe wetgeving?

De gevolgen van deze nieuwe wetgeving kunnen een behoorlijk impact hebben op de privacy van (groot) aandeelhouders van (familie)bedrijven vanwege de openbaarheid van de gegevens van UBO’s. Bedrijven die geen UBO hebben, worden verplicht een leidinggevende aan te merken als UBO.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wij adviseren u graag over de gevolgen voor de (groot)aandeelhouders van uw bedrijf en de mogelijkheid van bescherming van publicatie van privacy- gevoelige gegevens.