In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

Rechtbank Den Haag 9 juni 2015, eiseres / verweerder (zaak AWB – 15 _ 1221, ECLI:NL:RBDHA:2015:8141)

(Richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit; heffing van kolenbelasting niet in strijd met art. 14 lid 1 sub a Richtlijn; geen strijd met rechtszekerheid- en vertrouwensbeginsel; biomassa; geen staatssteun)

College van Beroep voor het bedrijfsleven 23 juli 2015, Twence B.V. / de Minister van EZ (zaak AWB 12/1040, ECLI:NL:CBB:2015:266) (kaderbesluit EZ-subsidies; tijdelijke energieregeling markt en innovatie; subsidievaststelling en terugvordering; anticumulatiebepaling)

College van Beroep voor het bedrijfsleven 28 juli 2015, Schiphol Nederland B.V. / ACM (zaak AWB 14/718 AWB 14/719, ECLI:NL:CBB:2015:274) (stelsels van gastransport- of elektriciteitsleidingen moeten onderling fysiek met elkaar verbonden zijn om als gesloten distributiesysteem aangemerkt te worden; art. V en VI Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet roepen geen specifieke bevoegdheid in het leven; nieuwe ontheffingsaanvragen toetsen aan art. 2a Gaswet of art. 15 Elektriciteitswet)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 4 augustus 2015, Hamanz B.V. / KPN (zaak HD 200.116.487_02, ECLI:NL:GHSHE:2015:2995) (leidingschade bij graafwerkzaamheden; subrogatie na uitkering door verzekeraar; kabeltekeningen; bescherming kabels)

College van Beroep voor het bedrijfsleven 11 augustus 2015, TenneT TSO B.V. / ACM (zaak AWB 13/855 AWB 13/856, ECLI:NL:CBB:2015:272) (art. 16 lid 6 Elektriciteitsverordening; besluiten van ACM om de operationele kosten van de NorNed-kabel in de regulering te betrekken blijven in stand; methode tot vaststelling van de x-factor; berekening Weighted average cost of capital)

ABRvS 12 augustus 2015, VarioHippique B.V. / Delta Onroerend Goed B.V. (zaak 201407796/1/R1, ECLI:NL:RVS:2015:2592) (gedoogplicht Belemmeringenwet Privaatrecht; TenneT; Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen; redelijkerwijs noodzakelijke belemmeringen; proportionaliteit)

Nederland – Energiekamer

Persberichten

ACM dwingt energieaanbieders tot aanpassen online informatie, 6 augustus 2015

Overige publicaties

Agenda tweede klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017, 29 juni 2015 Tweede klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017, 29 juni 2015 Zaak 15.0799.52 – Voorstel codewijziging teruggeven gecontracteerde transportcapaciteit, 5 augustus 2015

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Schaliegas; brief van de Minister van EZ met reactie op verzoek van Kamerlid Van Tongeren over de dreigende schadeclaim NAM als GS Overijssel het Rijk vragen de vergunning voor mijnbouwafvalwater injectie in te trekken, 13 juli 2015 (TK 2014-2015, 33 952, nr. 33)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Smaling aan de Minister van EZ over mogelijke gasboringen bij Woudsend (ingezonden 5 juni 2015); antwoord van de Minister van EZ, 14 juli 2015 (TK 2014-2015, aanhangselnr. 2893)

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Kennisgeving ontwerpkavelbesluiten I en II windenergiegebied Borssele (Staatscourant 6 augustus 2015, nr. 23058)

Overige publicaties

Persberichten

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Stand van zaken SDE+ 2015 op 30 juli 2015, 7 augustus 2015

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Informatiebijeenkomst Windparken op Zee: SDE Subsidie systeem en procedure (1 september), 7 augustus 2015 Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Kamp: ‘Nog veel potentieel bij gasvelden onder Noordzee’, 12 augustus 2015

EU – Commissie

Persberichten

World Energy Leaders Unite To Accelerate Clean Energy Revolution, 5 August 2015 Projects of Common Interest – new study on risk, 6 August 2015