Kan opdrachtgever na het verloop van de verjaringstermijn van twee jaar (artikel 7:761 lid 1 BW) maar binnen de garantietermijn nog een beroep doen op de garantie?

Opdrachtgever heeft met aannemer een aannemingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de uitvoering van de bouw van een binnensportaccommodatie.

Opdrachtgever houdt aannemer aansprakelijk voor verschillende gebreken aan het gebouwde (gebreken aan het dak, roestvorming van de gevelbekleding, gebreken in de technische ruimte van de sauna, de brandscheidingen en het betonwerk onder de tribune). Zij wenst in de procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw eerst vastgesteld te zien dat aannemer aansprakelijk is voor de betreffende gebreken (middels een zogenaamde verklaring voor recht) en is voornemens in een later stadium (wanneer vast staat dat aannemer ook daadwerkelijk aansprakelijk is voor de gebreken) schadevergoeding te vorderen.

Aannemer stelt onder meer dat de vordering van opdrachtgever is verjaard.

Artikel 7:761 lid 1 BW bepaalt – kort gezegd – dat elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van twee jaren nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

Opdrachtgever heeft op 10 juni 2011 melding gemaakt van de gebreken en heeft voor het eerst daarna in 2014 ingebrekestellingen aan aannemer gezonden. Nu tussen de melding van de gebreken op 10 mei 2011 en de ingebrekestellingen in 2014 meer dan twee jaren is verstreken komt de Raad van Arbitrage in haar vonnis van 18 april 2016 (No. 35.401) tot het oordeel dat de rechtsvordering van opdrachtgever is verjaard.

De garantietermijn liep na het verloop van de verjaringstermijn van twee jaar ex artikel 7:761 lid 1 BW nog door. Het is de vraag of opdrachtgever na het verloop van de verjaringstermijn maar binnen de garantietermijn nog een beroep kan doen op de garantie.

De Raad van Arbitrage overweegt ter zake het volgende: “(…) de garantietermijn bepaalt, binnen welke termijn het gebrek moet worden gemeld. Als de klacht eenmaal is gemeld, gaat de verjaringstermijn lopen, binnen welke termijn de rechtsvordering aanhangig moet worden gemaakt. Op die manier lopen de beide termijnen onafhankelijk van elkaar. Het na verloop van de verjaringstermijn maar binnen de nog lopende garantietermijn voor een tweede keer melden van het gebrek heelt het verjaard zijn van de rechtsvordering voor deze klacht niet, althans is er geen rechtsregel die dit anders zou maken.”.

De Raad van Arbitrage oordeelt derhalve dat het feit dat de garantietermijn na het verloop van de verjaringstermijn van twee jaar nog doorliep niet tot gevolg heeft dat alsnog een beroep kan worden gedaan op de garantie.

Deze uitspraak van de Raad van Arbitrage toont nog eens aan hoe belangrijk het is om de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen in acht te nemen. Meld een gebrek derhalve binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, anders verlies je al je rechten ten aanzien van het betreffende gebrek en maak binnen twee jaar na melding van het gebrek een rechtsvordering aanhangig anders verjaart je vordering. Verjaring kan weliswaar worden gestuit, waarna een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen, maar dit kan niet onbeperkt.