Med bakgrunn i rettsutviklingen i EU-retten, herunder uttalelser fra ESA og praksis fra EU-kommisjonen, foreslår regjeringen endringer i de såkalte «exit-reglene». Disse reglene skattlegger uttak av eiendeler fra norsk beskatningsområde som om eiendelene hadde vært realisert dagen før utflyttingen.

Ved flytting av eiendeler innenfor EØS-området foreslår Finansdepartementet en ny betalingsordning for skatt som er fastsatt etter skatteloven § 9-14, slik at uttaksskatten for alle typer objekter kan betales i årlige rater over sju år. Ved faktisk realisasjon mv. innenfor denne perioden må all resterende skatt betales inn. Det skal beregnes renter på det utsatte skattebeløpet og det må fortsatt stilles sikkerhet dersom det er reel risiko for at skatte- og rentekrav ikke kan inndrives. Om det foreligger reell risiko avgjøres av Skattedirektoratet.

Forslaget innebærer både en innstramming og en oppmykning for skattytere, beroende på hva slags eiendeler som flyttes ut av Norge. Tidligere kunne betaling av utflytteskatt knyttet til fysiske driftsmidler og finansielle eiendeler som ble flyttet til et annet EØS-land utsettes frem til faktisk realisasjon av eiendelen skjedde. På den annen side var det tidligere slik at utflytting av immaterielle eiendeler og omsetningsgjenstander ikke gav grunnlag for utsatt betaling av utflytteskatten.

For ordens skyld nevnes det at det ikke er fremmet forslag om endringer i skatteloven § 11-21, og Finansdepartementets forskrift til denne, om skattefri overføring av eiendeler innad i konsern. Selv om denne regelen etter sin ordlyd gjelder mellom selskaper i Norge, har Skatteklagenemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter i et nylig vedtak lagt til grunn at denne regelen må gis tilsvarende anvendelse ved flytting av eiendeler til konsernselskap innen EØS. Spørsmålet er åpent om de nye betalingsreglene for utflytteskatt vil få innvirkning også på konserninterne flyttinger av eiendeler innen EØS.

Ved flytting av eiendeler til et land utenfor EØS-området opprettholdes dagens ordning om full beskatning og betaling av uttaksskatten i utflyttingsåret.

Til slutt nevnes det at Finansdepartementet også foreslår en endring i reglene for sikkerhetsstillelse for utsatt oppgjør av skatteposisjoner etter skatteloven § 14-48 (gevinst/tapskonto) ved utflytting innen EØS. Det foreslås at samme regel som etter skatteloven § 9-14 innføres – det vil si at det må stilles sikkerhet dersom det foreligger reell risiko for at skatten ikke kan inndrives.

Reglene til ugunst for skattyter trer først i kraft fra 19. juni 2014. Dvs. ikke lenger mulighet til å utsette skatt frem til faktisk realisasjon for fysiske driftsmidler og finansielle eiendeler. Alt annet gjelder fra 01.01.2014.