Żeby móc zarządzać spadkiem, przedstawiciel majątku spadkowego (wykonawca testamentu lub zarządca) potrzebuje Upoważnienia do zarządzania spadkiem [Grant of Probate]. Jeżeli nie chcemy dopuścić do otrzymania Grant of Probate przez zarządcę spadku lub wykonawcę testamentu, możemy zgłosić w Rejestrze Spadkowym Zastrzeżenie [Caveat]. Caveat tymczasowo wstrzymuje wydanie Grant of Probate. Uniemożliwia zatem zarządcy spadku lub wykonawcy testamentu zarządzanie spadkiem. Procedura ta jest stosowana zazwyczaj wtedy, gdy istnieje spór co do ważności testamentu lub co do tego, kto powinien wnioskować o Grant of Probate.

Zastrzeżenie – Caveat może zgłosić każdy, kto sprzeciwia się wydaniu Grant of Probate. Caveat zgłasza się przez wypełnienie prostego formularza i złożenie go w Rejestrze Spadkowym wraz z opłatą wynoszącą aktualnie £20. Caveat pozostaje w mocy przez sześć miesięcy od dnia zgłoszenia. Przed jego upływem, termin ten może zostać przedłużony o następnych sześć miesięcy, za kolejną opłatą. Termin można przedłużać wielokrotnie.

Caveat może być w każdym czasie cofnięty. Można to zrobić po prostu kontaktując się z Rejestrem Spadkowym i wnioskując o jego cofnięcie.

Osoba zgłaszająca Caveat musi być świadoma, że Caveat może zostać zakwestionowany. Osoba wnioskująca o wydanie Grant of Probate otrzyma informację o zgłoszeniu Caveat-u i, jak wspomniano powyżej, będzie mogła wnioskować o wydanie Grant of Probate dopiero po zniesieniu Caveat.

Jeżeli proponowany wykonawca testamentu lub zarządca spadku chce zakwestionować Caveat, musi posłużyć się w tym celu Ostrzeżeniem [Warning]. Warning doręczane jest osobie, która zarejestrowała Caveat. Caveat jest automatycznie zniesiony, o ile osoba, której go dostarczono nie odpowie na Warning wniesieniem Wystąpienia [Appereance]. Jeżeli zostanie wniesiony Appearance, Caveat pozostaje skuteczny. W takim przypadku, zniesienie Caveat-u wymaga zgody obu stron lub przeprowadzenia postępowania sądowego zakończonego postanowieniem o zniesieniu Caveat-u.

Caveat jest łatwym w użyciu i popularnym środkiem prawnym. Nie należy go jednak nadużywać. Caveat powinien być wykorzystywany do rozstrzygania wątpliwości co do testamentu lub co do zdolności danej osoby do zarządzania spadkiem. Sąd ma możliwość obciążenia kosztami osoby, która nadużywa Caveat, np. w przypadku, gdy instrument ten jest użyty w celu zyskania na czasie przed wniesieniem pozwu o więkaszą część spadku.

Więcej informacji o procedurze posługiwania się Warning i Appearance uzyskają Państwo w artykułach dostepnych na naszej stronie internetowej: lub kontaktując się z nami.