Als uw werknemer (het dienstverband loopt door) vanuit Nederland (gedeeltelijk) in het buitenland gaat werken, moet worden vastgesteld of u nog inhoudingsplichtig bent voor de loonbelasting. Een belangrijke vraag in dit verband is of uw werknemer zijn fiscale woonplaats in Nederland houdt of dat hij fiscaal emigreert (zie ook hoofdstuk 1 van het werknemersdeel).

Uw werknemer blijft fiscaal inwoner van Nederland

Vaak zal dit het geval zijn als de werknemer maar een deel van de week of voor korte duur in het buitenland gaat werken. U blijft inhoudingsplichtig voor het loon, voor zover het loon op basis van een belastingverdrag niet in het werkland mag worden belast. Heeft Nederland geen belastingverdrag gesloten met het werkland, dan kan het loon zijn vrijgesteld van loonbelasting op grond van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (‘Eenzijdige Regeling’). Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Mogelijk moet u ook Nederlandse socialezekerheidspremies inhouden en afdragen.

Uw werknemer emigreert

U bent alleen inhoudingsplichtig voor het loon dat (nog) in Nederland mag worden belast, zoals:

  • nabetalingen van loon over de periode vóór emigratie (bijvoorbeeld afrekening vakantietoeslag, vakantiedagen, bonus)
  • voordelen uit aandelen(optie)regelingen die zijn toegekend in de periode vóór emigratie
  • loon dat is toe te rekenen aan werkdagen in Nederland
  • een bestuurdersbeloning betaald aan uw buitenlandse bestuurders
  • een commissarisbeloning, als de commissaris en u hebben geopteerd voor heffing van loonbelasting

Als de arbeidsovereenkomst eindigt, dan eindigt daarmee ook de inhoudingsplicht. Over nabetalingen moet u nog wel loonbelasting inhouden en afdragen.