In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie 

Uitspraken

College van Beroep voor het bedrijfsleven 1 december 2014, appellante / de Minister van EZ (zaak AWB 14/59, ECLI:NL:CBB:2014:463)

(weigering verklaring Energie-investeringsaftrek (EIA-verklaring) af te geven; geen sprake van technische voorziening ten behoeve van energiebesparing in of aan voertuig; energie-efficiënter transportmiddel; wel sprake van aanmerkelijke besparing op de gebruikte hoeveelheid brandstof)

College van Beroep voor het bedrijfsleven 9 december 2014, appellant / de Minister van EZ (zaak AWB 13/643, ECLI:NL:CBB:2014:472)

(SDE-subsidie; hernieuwbare energie uit zonnepanelen; wijziging van de productie-installatie; intrekking van de subsidie; gelijke behandeling van aanvragen)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 23 december 2014, appellante / Direct Pay Services B.V. (zaak HD 200.137.982_01, ECLI:NL:GHSHE:2014:5420)

(eindafrekening energie; vordering gebaseerd op meterstanden; uit ESDN-register blijkend verbruik niet in overeenstemming met meterstanden; vordering onvoldoende onderbouwd)

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Zaak 14.1257.52 – Besluit ACM codewijziging correctie Netverliezen Gas na CBb-uitspraak, 18 december 2014

Zaak 13.0428.52 – Beslissing op de bezwaren Tarievenbesluit GTS 2014, 22 december 2014

Zaak 14.0008.52 – Goedkeuring gewijzigde toegangsvoorwaarden BritNed, 22 december 2014

Zaak 14.1291.52 – Besluit maximumprijs levering warmte 2015, 22 december 2014

Zaak 14.0682.52 – Tarievenbesluit GTS 2015, 23 december 2014

Persberichten

Zaak 14.1291.52 – Prijs voor warmte daalt met 20 euro, 22 december 2014

Zaak 14.0682.52 – Tarieven gastransport GTS stijgen, 23 december 2014

Nederland – Parlement 

Kamerstukken

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van EZ over de audit die het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) van 2 tot 13 november 2014 in Nederland gehouden heeft, 11 december 2014

(TK 2014-2015, 25 422, nr. 118)

Duurzame ontwikkeling en beleid; gewijzigde motie om de opsporingsvergunningen voor schaliegasboringen in te trekken, 16 december 2014

(TK 2014-2015, 30 196, nr. 260)

Schaliegas; Nader gewijzigde motie om in de lopende kabinetsperiode geen proefboringen naar schaliegas meer toe te staan, 16 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 29)

Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving; verslag van een schriftelijk overleg over de ontwerpwijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en andere besluiten, en brief d.d. 6 augustus 2014 over Energiebesparing Wet milieubeheer, 17 december 2014

(TK 2014-2015, 29 383, nr. 230)

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. vereenvoudiging systeem hernieuwbare energie vervoer; brief van de Staatssecretaris van IenM over uitstel toezending Ecorys-rapport over onderzoek naar obstakels voor transparantie van de brandstoffenmix, 18 december 2014

(TK 2014-2015, 33 834, nr. 24)

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van EZ over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, 19 december 2014

(TK 2014-2015, 25 422, nr. 119)

Beleidsdoorlichting Economische Zaken; brief van de Minister van EZ ter aanbieding van het eindrapport van de beleidsdoorlichting betreffende het energiebeleid in de periode 2007-2012, 19 december 201

(TK 2014-2015, 30 991, nr. 17)

Bouwbesluit 2012; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst ter aanbieding van het ontwerpbesluit wijziging Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen, 19 december 2014

(TK 2014-2015, 32 757, nr. 105)

Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet i.v.m. implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie; verslag van een schriftelijk overleg over energie-efficiëntie in de industrie, 19 december 2014

(EK 2014-2015, 33 913, nr. G)

Beleidsdoorlichting Wonen en Rijksdienst; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst ter aanbieding van de doorlichting van het beleidsartikel 2.1 Energie en Bouwkwaliteit van de begroting voor Wonen en Rijksdienst, 19 december 2014

(TK 2014-2015, 34 120, nr. 1)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Veldman aan de Ministers van EZ en van IenM over het bericht dat TenneT een tracé voor hoogspanningskabels plotseling verlegt (ingezonden 21 november 2014); antwoord van de Minister van EZ, mede namens de Minister van IenM, 17 december 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 835)

Vragen van het Kamerlid Smaling aan de Minister van EZ over het bericht over het negeren van draagvlak voor windmolens op land (ingezonden 5 december 2014); antwoord van de Minister van EZ, 18 december 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 864)

Vragen van het Kamerlid Klever aan de Minister van EZ over het bericht dat windturbineparken op zee gebakken lucht zijn (ingezonden 2 december 2014); antwoord van de Minister van EZ, 22 december 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 909)

Vragen van het Kamerlid Klever aan de Minister van EZ over het bericht dat Nederlandse huishoudens vele honderden miljoenen euro’s te veel betaald hebben voor hun gas en hun energiebelasting (ingezonden 13 november 2014); antwoord van de Minister van EZ, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, 22 december 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 910)

Publicaties Staatsblad

Besluit van 12 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

(Staatsblad 19 december 2014, nr. 522)

Besluit van 11 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2015, het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 en de Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie

(Staatsblad 19 december 2014, nr. 534)

Besluit van 10 december 2014 tot wijziging van het Besluit doorberekening kosten ACM en een enkel ander besluit in verband met de gegevensverstrekking door marktorganisaties aan de ACM ten behoeve van de doorberekening

(Staatsblad 23 december 2014, nr. 545)

Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

(Staatsblad 29 december 2014, nr. 579)

Wet van 17 december 2014 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

(Staatsblad 29 december 2014, nr. 578)

Regelingen

Regeling van de Minister van EZ van 9 december 2014, nr. WJZ/14198645, houdende regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit (Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit)

(Staastcourant 19 december 2014, nr. 35704)

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000667329, houdende wijziging van de Regeling fonds energiebesparing huursector en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (aanpassing aan wijziging labelsystematiek)

(Staatscourant 24 december 2014, nr. 36878)

Regeling van de Staatssecretaris van IenM van 4 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/260083, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009

(Staatscourant 30 december 2014, nr. 36122)

Overige Staatscourant publicaties

Besluit van de Minister van EZ van 9 december 2014, nr. WJZ/14197582, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor de bestuurder van CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., inzake garanties van oorsprong (Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., inzake garanties van oorsprong)

(Staatscourant 19 december 2014, nr. 35714)

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 11 december 2014, ACM/DJZ/2014/206866, houdende wijziging van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013

(Staatscourant 19 december 2014, nr. 36778)

Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

(Staatscourant 24 december 2014, nr. 37360)

Besluit van de Minister van EZ van 18 december 2014, nr. WJZ/14200598, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging aan de Minister van IenM betreffende besluiten en overige handelingen op grond van de Kernenergiewet

(Staatscourant 29 december 2014, nr. 36684)

Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001

(Staatscourant 30 december 2014, nr. 36400) 

Persberichten

Nieuwsbericht RVO.nl, Aangepaste werkwijze registratie energielabels, 19 december 2014

Nieuwsbericht RVO.nl, Wijziging energielabelsystematiek van invloed op STEP en FEH, 23 december 2014

Nieuwsbericht RVO.nl, Milieulijst 2015 beschikbaar, 30 december 2014

Nieuwsbericht RVO.nl, In 2015 opnieuw fiscaal voordeel met energie-investeringsaftrek, 30 december 2014

EU – Commissie

Overig

Public consultation on the list of proposed Projects of Common Interest (PCI), 23 December 2014

EU – Wetgeving

Besluiten

Besluit van de Raad van 4 december 2014 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan de door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten

(Pb 30 december 2014, L 370/1)

Besluit van de Raad van 4 december 2014 houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, teneinde de Zwitserse Bondsstaat te associëren met Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ter aanvulling van Horizon 2020, en teneinde een regeling uit te werken voor de deelname van Zwitserland aan de door Fusion for Energy uitgevoerde ITER-activiteiten

(Pb 30 december 2014, L 370/19)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Overig

ACER Opinion on ENTSOG’s Winter Supply Outlook 2014-15, 22 December 2014

ACER Opinion on the draft ENTSO-E Work Programme 2014-2015, 22 December 2014

ACER Opinion on the draft ENTSO-E SO&AF 2014-2030, 22 December 2014

EU – CEER & ERGEG

European Energy Regulator’s Newsletter, December 2014

Duitsland

Bundesnetzagentur

Bundesnetzagentur receives application for “SuedLink” power line, 12 December 2014