Het wil wel eens voorkomen dat een overeenkomst wordt gesloten, terwijl deze had moeten worden aanbesteed. Op basis van de Wira kan een dergelijke overeenkomst in een bodemprocedure vernietigd worden (zie voor meer informatie over vernietiging deze FAQ). De Wira kent voor het instellen van een vordering tot vernietiging twee termijnen, namelijk een termijn van zes maanden en een termijn van 30 dagen. Onlangs gaf de voorzieningenrechter in Oost-Nederland een nadere toelichting op die termijnen.

Geen aanbestedingsprocedure gevolgd

In de betreffende zaak had de Stichting Katholieke Universiteit (“SKU”) zonder aanbesteding een overeenkomst gesloten tot levering van software. De opdrachtwaarde overschreed de aanbestedingsdrempel van € 200.000. Complan is het daar niet mee eens. Zij start een kort geding procedure, waarin zij – kort samengevat – vordert SKU te verbieden uitvoering te geven aan de overeenkomst.

30-dagen termijn Wira verstreken?

Tussen partijen is niet in geschil dat de overeenkomst aanbesteed had dienen te worden. Echter, het belangrijkste verweer van SKU komt erop neer dat de termijn voor het instellen van een vordering tot vernietiging is verstreken. SKU doet een beroep op de in de Wira opgenomen termijn van 30 dagen. SKU stelt dat Complan door middel van een e-mail en een brief op de hoogte is van het feit dat een overeenkomst met een derde is gesloten en dat sindsdien meer dan 30 dagen zijn verstreken.

Termijn van 30-dagen strikt interpreteren

De rechter wijst het beroep van SKU af. Een termijn van zes maanden na het sluiten van de overeenkomst is de hoofdregel voor het instellen van een vordering tot vernietiging. Als uitzondering daarop is slechts in twee situaties een bekorting toelaatbaar. Deze uitzonderingsmogelijkheden, dienen bovendien strikt te worden geïnterpreteerd. De bekorting is alleen acceptabel, indien sprake is van een kennisgeving die aan alle formele vereisten voldoet, zodat er geen misverstand over kan bestaan dat een termijn van 30 dagen is gaan lopen.

Uitzonderingen doen zich niet voor

De rechter komt uiteindelijk tot de conclusie, dat de uitzonderingsmogelijkheden om de termijn te verkorten zich in onderhavig geval niet voordoen:

(i)            de bekendmaking van de opdracht aan een derde heeft niet plaatsgevonden overeenkomstig het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten; en

(ii)           er is geen sprake van een kennisgeving van de sluiting van de overeenkomst, die vergezeld is gegaan van de relevante redenen voor de gunningsbeslissing.

Een en ander betekent dan ook dat de hoofdregel met een termijn van zes maanden geldt. Nu SKU heeft geweigerd mee te delen op welke datum de overeenkomst is gesloten, neemt de rechter aan dat de termijn van zes maanden nog niet is verstreken. Daarbij wijst de rechter erop dat het onderhands sluiten van een aanbestedingsplichtige overeenkomst een ernstige schending vormt, waartegen een effectieve rechtsbescherming geboden moet worden. De rechter verbiedt SKU dan ook uitvoering te geven aan de overeenkomst, onder de voorwaarde dat Complan binnen vier weken een bodemprocedure tot vernietiging van de overeenkomst opstart.

Afronding

Op basis van de Wira kan een overeenkomst die in strijd met het aanbestedingsrecht is gesloten onder omstandigheden worden vernietigd. Uit voornoemde uitspraak volgt dat als hoofdregel een termijn van zes maanden geldt. De twee uitzonderingsmogelijkheden om die termijn te verkorten tot 30 dagen, dienen strikt geïnterpreteerd te worden. Voor zowel aanbestedende diensten als marktpartijen aldus iets om goed in de gaten te houden!

Voor vragen over aanbestedingsprocedures, waaronder vragen over de mogelijkheden tot vernietiging, kunt u met mij contact opnemen of plaats een reactie hieronder.

NB. Bezoek ook http://aanbestedingen.hetartikel.nl. Een blog gevuld met nieuws en artikelen omtrent het thema aanbesteden.