Een voor HR managers en sollicitanten welbekend onderdeel van de sollicitatieprocedure is de assessmenttest. Ter voorbereiding op dit gevreesde onderdeel van het sollicitatieproces, maken sollicitanten vaak gebruik van commercieel aangeboden assessmenttrainingen. Onlangs zijn deze testen onderwerp geweest van een juridische procedure waaruit is gebleken dat er auteursrecht kan rusten op onderdelen van zo’n training.

Beginselen auteursrecht

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen zoals die door de wet zijn gesteld. Volgens vaste rechtspraak komt een werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking wanneer het een eigen oorspronkelijk karakter heeft en persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit houdt onder meer in dat het werk niet ontleend mag zijn aan een ander werk en dat banale en triviale elementen van auteursrechtbescherming zijn uitgesloten. Vereist is dat een werk het resultaat is van scheppende menselijke arbeid waarbij bewuste, creatieve keuzes gemaakt moeten zijn. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze drempel nader gespecificeerd en formuleert de maatstaf als “een eigen intellectuele schepping” van de maker.

Auteursrecht op toets-onderdelen?

In de recente zaak stonden twee partijen, die zich beiden bezighouden met het ontwikkelen en exploiteren van assessmenttrainingen, tegenover elkaar. De kwestie ging erover dat beide partijen gebruik maakten van dezelfde vragen/afbeeldingen. De bovenste afbeeldingen behoren bij vragen die zijn opgesteld door de eisende partij en de onderste afbeeldingen tot vragen uit trainingen die worden aangeboden door de gedaagde partij:

Please click here to view the image.

De afbeeldingen zoals ingebracht door de eisende partij worden door de rechtbank gekwalificeerd als auteursrechtelijk beschermde werken. Er zijn bij het ontwerp van de afbeeldingen volgens de rechtbank creatieve keuzes gemaakt die niet als triviaal zijn aan te merken. Daarnaast is van belang dat andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden bij het opstellen van de testvragen. De voorzieningenrechter komt uiteindelijk tot het oordeel dat sprake is van auteursrechtinbreuk doordat de gebruikte afbeeldingen exact overeenkomen, waarbij door gedaagde andere afbeeldingen hadden kunnen worden opgesteld en gebruikt. Er wordt een verbod voor verder gebruik van de afbeeldingen door gedaagde uitgesproken en gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van de eisende partij.