Overview

Gelijke beloning voor vrouwen en mannen voor arbeid van gelijke waarde. Op 7 maart 2019 is hiertoe een (nieuw) initiatiefvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Contents

  1. Doel wetsvoorstel
  2. Voorgestelde maatregelen 
  3. Ingetrokken wetsvoorstel

Doel wetsvoorstel

Het initiatiefvoorstel voor de Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen (Kamerstukken 35.157) strekt tot invoering van een certificeringssysteem, dat gelijke beloning van vrouwen en mannen moet bevorderen. Organisaties met meer dan vijftig werknemers worden verplicht aan te tonen dat er sprake is van gelijk loon voor gelijk werk. Organisaties dienen een certificaat te verkrijgen waaruit blijkt dat vrouwen en mannen in dezelfde functie voor hetzelfde aantal uur, gelijk beloond worden. De onderneming wordt verplicht om te rapporteren over de verhouding van het basissalaris en de beloning van vrouwen tot mannen, voor iedere werknemerscategorie.

Voorgestelde maatregelen 

  • de bewijslast ten aanzien van gelijk loon voor gelijk werk komt bij de werkgever te liggen;
  • in het kader van het certificeringssysteem komt er een verplichting om iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers. Het certificaat dient elke drie jaar vernieuwd te worden;
  • de certificerende instelling houdt een openbaar register bij waarin is opgenomen aan of van welke ondernemers het certificaat is verleend, geweigerd, geschorst of ingetrokken;
  • naast de certificering dient in het jaarverslag informatie te worden verstrekt over de omvang van de verschillen in beloning tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers. Als er sprake is van ongelijke beloning van vrouwen en mannen, dan dient dit te worden toegelicht en dient dit te worden verklaard in het jaarverslag. Ook moet in dat geval in het jaarverslag worden aangegeven hoe de beloningsverschillen kleiner gemaakt zullen worden. Op deze wijze kan de ondernemingsraad hierop toezien;
  • werknemers krijgen een recht van inzage in het loon van andere werknemers in dezelfde of vergelijkbare functies (geanonimiseerd);
  • het toezicht op naleving komt bij de Inspectie SZW te liggen. Indien een werkgever zich niet aan zijn verplichtingen houdt, dan kan de inspectie SZW in het uiterste geval een bestuurlijke boete opleggen van de vijfde categorie, met de mogelijkheid van boeteverhoging in geval van recidive;
  • het wetsvoorstel wordt ook van toepassing op kleinere ondernemingen die vrijwillig een certificaat aanvragen.

Meer informatie is te vinden via de kamerstukken: Voorstel van wet (TK, 2) en Memorie van toelichting (TK, 3).

Ingetrokken wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen dat dateert van 2014 (Kamerstukken 33.922), is op 7 maart 2019 ingetrokken. Dit wetsvoorstel strekte onder meer tot een (expliciet) instemmingsrecht van de ondernemingsraad over het beleid met betrekking tot gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Dit wetsvoorstel kwam niet verder dan de Tweede Kamer. De behandeling lag stil sinds september 2016.