Bij onduidelijkheid geldt de voor de consument meest gunstige uitleg

In Europa geldt de richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (richtlijn 93/13/EEG). Een beding waarover niet is onderhandeld is oneerlijk indien het in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort.

Verder bepaalt de richtlijn dat bedingen (artikelen) steeds duidelijk en begrijpelijk moet zijn opgesteld. In geval van twijfel over de betekenis van een beding geldt de voor de consument meest gunstige interpretatie.

De Intermediaire Voorschotbank B.V., een onderdeel van Credit Agricole, heeft middels standaard leningovereenkomsten met algemene voorwaarden, dus bedingen waarover niet is onderhandeld, overeenkomsten van geldlening aangeboden en met een groot aantal leningnemers afgesloten, waarin vermeld staat onder meer:

“Kredietvergoeding

De kredietvergoeding wordt van dag tot dag berekend over het uitstaande saldo en kan door de kredietgever met inachtneming van de krachtens de wet geldende maxima, worden gewijzigd. Kredietgever zal cliënt van iedere wijziging schriftelijk in kennis stellen.”

Voorafgaande informatie

Bij het sluiten van een overeenkomst is altijd van doorslaggevend belang de informatie die aan de andere contractspartij ter beschikking wordt gesteld, waaronder bijvoorbeeld naast de overeenkomst en algemene voorwaarden het reclamemateriaal, prospectus (toelichting op de overeenkomst) en eventuele mededelingen op de website van de aanbieder.

In het prospectus dat behoorde bij deze geldlening overeenkomst stond onder meer:

“Doorlopend krediet

Het tarief dat u betaalt is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld uw inkomsten en vaste kosten, de hoogte van uw kredietlimiet en van de rentestand op dat moment. Zodra die rentestand verandert, verandert uw rente mee. Daardoor kan het zijn dat het iets langer of korter duurt voordat uw krediet is afgelost. De rente wordt berekend over het opgenomen bedrag volgens de algemeen geldende dagelijkse methode. Informatie over de tarieven kunt u via uw adviseur verkrijgen.”

De rechtspraak van de laatste jaren maakt duidelijk dat een rente wijzigingsbeding alleen geldig is indien dit duidelijk verwijst naar een mechanisme waaruit volgt hoe de rente wordt gewijzigd, met name hoe en op basis van welke criteria.

De consument leningnemer, in dit geval de heer Gerard de Graauw heeft begrepen dat onder het in de prospectus genoemde rentetarief, waarover onder de vermelding doorlopend krediet werd geschreven: “zodra die rentestand verandert, verandert uw rente mee”, moet worden begrepen: de driemaands Euriborrente.

Uitleg in voor de consument meest gunstige zin

Volgens het Klachteninstituut voor de financiële dienstverlening (Kifid) mocht de consument-leningnemer de kredietovereenkomst en prospectus aldus uitleggen dat de prospectus naar een bepaalde rentestand (marktrente) verwees en dat dit gelet op de uitlatingen van de bank en de aard van het product niets anders kon betekenen dan dat met deze rentestand bedoeld werd de driemaands Euriborrente.

Een en ander is een gevolg van Europese regeling, inhoudende dat in geval van twijfel over de betekenis van een bepaalde term de voor de consument meest gunstige uitleg geldt.

Kassa

Volgens informatie van het televisieprogramma Kassa zijn honderden van dit soort leningen met consument-leningnemers afgesloten.

Al deze leningnemers met wie leningovereenkomsten zijn afgesloten met dezelfde soort artikelen als hierboven aangehaald kunnen vorderen dat de door hen teveel betaalde rente wordt terugbetaald. Daartoe kan een collectieve actie worden gestart dan wel kunnen de vorderingen van diverse leningnemers worden gebundeld in een processtuk. Aldus wordt de behandeling financieel voordeliger.

Ondergetekende is graag behulpzaam bij het opvorderen van de betrokken bedragen en het eventueel voeren van een rechtszaak om deze bedragen te innen.