Az Európai Unió Hivatalos Lapjában ma kihirdették az EU Általános Adatvédelmi Rendeletét (GDPR), amelynek száma így 2016/679/EU rendelet lett. A Rendelet a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, ez azonban csak formai hatályba lépés, a Rendeletet ténylegesen 2018. május 25-től kell alkalmazni, ez tehát a tényleges hatályba lépés napja. Ez egy pénteki nap lesz, amelyig mától számítva 751 nap áll rendelkezésre a személyes adatokat kezelő vállalatok és egyéb szervezetek részére arra, hogy megfeleljenek az új egységes európai uniós adatvédelmi szabályoknak.

Természetesen a tagállamoknak, így Magyarországnak is lesz feladata, hiszen a Rendelet tagállamokban fennálló közvetlen hatályából fakadóan módosítani kell az Infotv.-t, illetve adott esetben más olyan törvényeket is, amelyek olyan előírásokat tartalmaznak, amelyeket már a Rendelet fog szabályozni. Ideális esetben 2018. május 25-én olyan jogszabályi környezetnek kellene fennállnia, amelyben nincsenek átfedések, párhuzamosságok, azaz a magyar (és más tagállami) jogszabályok már csak olyan kérdéseket szabályoznak, amelyeket a Rendelet nem érint, illetve részletszabályokat tartalmaznak majd a Rendelet előírásaihoz képest. Az elkövetkezendő két évben tehát nem csak a Rendelet már ismert előírásainak való megfelelésre kell felkészülni, hanem arra is, hogy a számos kisebb és nagyobb változás fog történni a hazai részletszabályokban is.

A Rendelet teljes címe a következő: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A Rendelet különböző nyelvi verziói az EUR-lex honlapján ezen a linken érhetőek el. Magyarul HTML-ben ittPDF-ben itt érhető el. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a L 119 szám (59. évfolyam) első oldalától olvasható.

A Rendelet legfontosabb előírásait és a várható változásokat részletesen bemutattuk korábbi bejegyzésünkben.