In deze bijlage blik ik terug op de ontwikkelingen in 2017 met betrekking tot het UBO-register, de herziene aandeelhoudersrichtlijn en de herziene Corporate Governance Code.

Het UBO-register

2017 had het jaar moeten worden waarin Nederland het UBO-register zou krijgen. Voortaan zou op één plek, het handelsregister, kunnen worden gecontroleerd wie de ‘ultimate beneficiary owner’ is van een B.V of niet beursgenoteerde N.V. De gestelde datum van 26 juni 2017 is echter niet gehaald. Als nieuwe (streef)doel is de zomer van 2018 gesteld. Mocht u een UBO zijn en het onwenselijk vinden om als zodanig te worden geregistreerd, dan heeft u dus nog enkele maanden gekregen om uw vermogen te certificeren.

De herziene aandeelhoudersrichtlijn

De herziene aandeelhoudersrichtlijn (de “richtlijn”) is op 3 april 2017 aangenomen door de Europese Raad van Ministers en is op 20 mei 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Dientengevolge dient de richtlijn op 10 juni 2019 verankerd te zijn in, onder andere, het Nederlands recht. De richtlijn omvat bepalingen die al zijn opgenomen in het Nederlandse recht, maar ook nieuwe bepalingen. Eén van de verschillen met huidig Nederlands recht is dat aandeelhouders van beursvennootschappen onder meer jaarlijks een adviserend stemrecht krijgen met betrekking tot het beloningsverslag en zij voorts elke vier jaar een stemrecht krijgen omtrent het beloningsbeleid. Daarnaast dient, onder andere, na 20 juni 2019 verplicht een beleid te worden ontwikkeld met betrekking tot de aandeelhoudersbetrokkenheid en dient dit beleid openbaar gemaakt te worden. Hiervan kan afgeweken worden, maar dan dient uitgelegd te worden waarom er van openbaarmaking is afgezien (de zogenaamde ‘comply or explain’-regeling). Tot en met 10 juni 2019 hebben de lidstaten de tijd om de richtlijn te implementeren. Hierbij hebben ze op bepaalde onderdelen een keuzevrijheid. Het zal in 2018 lonen om de ontwikkelingen te volgen, zodat er eventueel op kan worden geanticipeerd en tijdig aan de nieuwe wetgeving kan worden voldaan.

Herziene Corporate Governance Code 2016

De herziene Corporate Governance Code 2016 (de “Code”) – waarbij wordt aangezet tot meer transparantie over strategie en risico’s – is op 7 september 2017 wettelijk verankerd door de publicatie van het aanwijzingsbesluit in het staatsblad en inwerking getreden per 1 januari 2018. Derhalve dienen Nederlandse beursvennootschappen vanaf 1 januari 2017 de Code na te leven en worden zij geacht vanaf 1 januari 2018 daarover verantwoording af te leggen. Met het inwerking treden van de Code is de code uit 2008 met ingang van boekjaar 2017 vervangen. De Code heeft de accountantstoets vergroot. Niet alleen dient een accountant een aanwezigheidstoets uit te voeren (i.e. nagaan of bepaalde formatie aanwezig is), maar ook een ‘verenigbaarheidstoets’. De accountant toetst hierbij alle onderdelen van de corporate governance-verklaring op dezelfde wijze als het bestuursverslag waarvan die verklaring deel uitmaakt. Volgens de minister biedt dit aan gebruikers van het bestuursverslag meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de informatie.

Samenvatting

Het UBO-register zou in 2017 operationeel worden, maar dat is niet gelukt. Vooralsnog is het (streef)doel de zomer van 2018. Zodra het register online is, kan via het handelsregister worden gecontroleerd wie een UBO is van een B.V., dan wel een N.V. die niet is ingeschreven op de beurs. Daarnaast is in 2017 de richtlijn aangenomen, waardoor Nederland en de overige lidstaten twee jaar de tijd hebben gekregen om het in nationale wetgeving te verwerken. De richtlijn heeft enige overlap met al bestaan Nederlandse wetgeving, maar zal ook nieuwe verplichtingen in het leven roepen. Aangezien de lidstaten enige vrijheid hebben om zelf invulling te geven aan (bepaalde) bepalingen van de richtlijn, is het in 2018 afwachten hoe de bepalingen in onze wet zullen worden verankerd. Ten slotte is hier de Code beknopt behandeld, die thans verankerd is in de wet en de regelgeving heeft aangescherpt. Zo dient een accountant niet alleen een aanwezigheidstoets uit te voeren, maar ook een verenigbaarheidstoets.

Inhoudsopgave