In Competition kort vermelden we Nederlandse, Europese en internationale ontwikkelingen, waaronder recente besluiten, uitspraken, kamerstukken, persberichten en andere publicaties. Competition kort zal iedere twee weken verschijnen.

De belangrijkste ontwikkelingen van deze Competition kort zijn:

 • Volgens Advocaat-Generaal Wathelet heeft de Commissie het wettelijke boetemaximum van 10% van de jaaromzet in het geval van ritsenfabrikant YKK onjuist toegepast. In plaats van de totale omzet van de YKK-groep als uitgangspunt te nemen, had de Commissie twee afzonderlijke plafonds van 10% moeten toepassen, rekening houdend met de periodes voor en na de acquisitie van dochteronderneming YKK Stocko door moedermaatschappij YKK Holding. AG Wathelet adviseert het Hof van Justitie dan ook om de boete voor YKK Stocko met ruim EUR 16 miljoen te verlagen: zie de conclusie van 12 februari 2014;
 • Minister Kamp wil de effectiviteit van het markttoezicht van de ACM verbeteren door het boetemaximum voor kartelovertredingen van 10% van de jaaromzet te wijzigen naar 10% van de omzet gedurende de jaren dat de overtreding wordt begaan. Daarnaast dient recidive tot een verdubbeling van het toepasselijke absolute en relatieve boetemaximum te leiden: zie de brief van de minister van EZ aan de Voorzitter van de Tweede Kamer betreffende boetebeleid Autoriteit Consument en Markt van 4 februari 2014;
 • ACM heeft een nieuwe werkwijze voor digitale onderzoeken gepubliceerd die 
  aangeeft hoe ACM haar bevoegdheden tot inzage van digitale data, zoals computer 
  harddisks, e-mails en documentatie, zal gebruiken. Daarnaast verduidelijkt de 
  werkwijze hoe ACM in haar onderzoeken omgaat met het recht op beschermde 
  correspondentie met een advocaat: zie het persbericht van 11 februari 2014 en 
  ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens en ACM Werkwijze 
  geheimhoudingsprivilege advocaat van 6 februari 2014;
 • Het Markttoezichthoudersberaad, bestaande uit ACM, AFM, CBP, DNB, 
  Kansspelautoriteit en NZA, stelde het visiedocument "Criteria voor goed toezicht" 
  vast. Dit visiedocument biedt een raamwerk voor de onafhankelijke toetsing van het 
  markttoezicht: zie het visiedocument van 11 februari 2014.