De stikstofdeposities zijn in grote mate verantwoordelijk voor verzuring en vermesting van de natuur. In Vlaanderen is dit een dermate groot probleem dat bijna in alle habitatrichtlijngebieden de kritische drempelwaarden worden overschreden. Omdat de nieuwe beschermingsregels, die wij hierboven hebben besproken, zouden kunnen leiden tot een vergunningenstop voor alle sectoren (landbouw, industrie en verkeer) die bijdragen tot de stikstofdeposities, heeft de Vlaamse Regering op 23 april 2014 eveneens een Programmatische Aanpak van de Stikstofdeposities (PAS) ingevoerd.

Het doel van de PAS is het verzekeren dat de nodige vergunningen nog steeds kunnen worden afgeleverd op korte termijn, en het vormen van ontwikkelingsruimte die deels kan gebruikt worden voor het vergunnen van nieuwe projecten en activiteiten voor zowel landbouw, industrie als verkeer op langere termijn.

De concretisering van de PAS verloopt in drie fasen:

  1. een overgangsfase om de reeds vermelde ‘voortoets’ op punt te zetten,
  2. een voorlopige PAS fase (uiterlijk tot 1 januari 2019): waarbij de stikstof verminderende doelen per sector en per gebied worden bepaald, en
  3. een definitieve PAS, waarbij in een aantal concrete uitvoerings- en handhavingsmaatregelen worden voorzien.