In 2006 heeft de minister van Economie het initiatief genomen om de gehele economische wetgeving die in verschillende wetten is verspreid te bundelen in één Wetboek van Economisch Recht. Een werkgroep van de Vrije Universiteit Brussel heeft alle wetten verzameld, gemoderniseerd, vereenvoudigd waar nodig en heeft ze dan logisch geordend in verschillende boeken die samen het Wetboek van Economisch Recht zullen uitmaken. In totaal worden nu 17 boeken voorzien.

De Minister en het Parlement hebben inmiddels het startschot gegeven voor de volledige goedkeuring van het Wetboek, met als eerste concreet wapenfeit de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het wetboek van economisch recht, die op 29 maart in het Belgisch Staatsblad verscheen. De wet van 28 februari 2013 houdt de goedkeuring in van de eerste drie boeken.

Boek I bevat de definities die voor het gehele wetboek zullen gelden. Bij de goedkeuring van de volgende boeken zullen de definities nog aangevuld worden.

Boek II bepaalt het toepassingsgebied van het Wetboek, evenals de algemene doelstellingen en de rechtsgrond, nl. de vrijheid om te ondernemen. Artikel II.2. luidt: “Dit Wetboek strekt ertoe de vrijheid van ondernemen en de loyauteit van economische transacties te verzekeren, en een hoog niveau van bescherming van de consument te waarborgen.” Volgens artikel II.3 is iedereen vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen. Zo wordt het decreet d’Allarde van 1791 opgeheven. De vrijheid van ondernemen wordt uitgeoefend met inachtneming van de in België van kracht zijnde wetten en verdragen.

In boek VIII worden verschillende materieelrechtelijke regels samengebracht die over diverse wetteksten verspreid zijn en die ertoe strekken de kwaliteit van producten, diensten en transacties te verzekeren (normalisatie, conformiteitsbeoordeling en meeteenheden en –instrumenten).

Inmiddels heeft de ministerraad ook boek III goedgekeurd dat handelt over de basisprincipes met betrekking tot de toetreding van ondernemingen tot de markt, hun inschrijving bij de overheid en over de algemene verplichtingen die voortvloeien uit deze markttoetreding en die hen worden opgelegd. Boek III werd vastgelegd in het wetsontwerp dat op 8 april 2013 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ingediend (DOC 53, 2741/01). Het regelt onder meer de Kruispuntbank der ondernemingen.

De ministerraad heeft inmiddels ook een voorontwerp van wet goedgekeurd dat Boek VI rond marktpraktijken en consumentenbescherming invoegt in het Wetboek van Economisch Recht. Het voorontwerp heeft tot doel de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming toe te voegen aan het Wetboek van economisch recht en de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten om te zetten in Belgisch recht.

In de volgende maanden worden nog meer wetboeken verwacht, onder meer inzake mededingingsrecht (de wet tot bescherming van de economische mededinging), intellectuele rechten (auteursrecht, databanken, octrooien, kwekersrechten), economische overeenkomsten (concessies van alleenverkoop, agentuur, commissieovereenkomsten) en de veiligheid van producten.

Het wetboek zal pas in werking treden op een datum te bepalen door de Koning en dat kan dus nog even duren.

Op 22 mei organiseert de Federale Overheidsdienst Economie een studiedag over het wetboek. Meer informatie wordt binnenkort gepubliceerd op http://economie.fgov.be/