Het is bijna 1 november. Corporatie, heeft u al een overzicht van de voorgenomen werkzaamheden laten goedkeuren door de RvC en is dit al toegestuurd aan de gemeente(n) en huurdersorganisatie(s)?

Dit jaar moet elke corporatie voor 1 november een overzicht van de voorgenomen werkzaamheden voor de eerstvolgende vijf kalenderjaren toesturen aan de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is. Ook moeten de huurdersorganisaties en bewonerscommissies een overzicht krijgen.

Het overzicht bestaat onder meer uit de voornemens voor het doen bouwen of verwerven van Daeb-woongelegenheden en maatschappelijk vastgoed, de voorgenomen leefbaarheidsuitgaven (waarbij zoals bekend de kosten van de huismeester(s) moeten worden meegenomen) en de voorgenomen samenstelling van de woningvoorraad en de kwaliteit en duurzaamheid daarvan. Let op dat het bestuursbesluit tot vaststelling van het overzicht moet worden goedgekeurd door de RvC.

Tegelijk met de toezending van het overzicht nodigt de corporatie de gemeenten en huurdersorganisaties / bewonerscommissies uit voor een overleg met het oog op te maken afspraken over de uitvoering van het in de betrokken gemeenten geldende volkshuisvestingsbeleid (beter bekend als 'prestatieafspraken'). Deze afspraken moeten jaarlijks voor 1 januari worden gemaakt. Lukt dat niet, dan heeft dat dit jaar geen consequentie.

Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties voornoemd overzicht elk jaar voor 1 juli indienen. De deadline voor de prestatieafspraken blijft hetzelfde. Als partijen tot niet prestatieafspraken komen, dan kan de gemeente de geschilpunten voorleggen aan de minister.

De datum van 1 november is nabij, zorg dat er op tijd wordt voldaan aan de verplichting tot het versturen van het overzicht. ​