Dne 4. září 2015 předložila skupina poslanců Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 592 návrh zákona, kterým  se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“).

Předložený návrh se týká pouze problematiky volby členů dozorčí rady akciové společnosti zaměstnanci. Cílem návrhu je de facto obnovit právní stav, který tu byl před 1. lednem 2014, tedy před nabytím účinností ZOK, kdy u akciových společností s více než 50 zaměstnanci existovala zákonná povinnost umožnit těmto zaměstnancům volit jednu třetinu členů dozorčí rady.

Stanovy společnosti budou moci počet zaměstnanci volených členů dozorčí rady zvýšit, avšak tento počet nebude moci být vyšší než počet členů volených valnou hromadou. Návrh též počítá s možností zakotvit volbu části dozorčí rady zaměstnanci i u společností s méně než 50 zaměstnanci.

Právo volit členy dozorčí rady mají mít pouze zaměstnanci, kteří budou ke společnosti v pracovním poměru, a to buď přímo, nebo, stanoví-li to volební řád, prostřednictvím volitelů. Do dozorčí rady bude moci být zvolena pouze fyzická osoba, která bude v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců.

Dle návrhu budou moci být členové dozorčí rady, kteří byli zvoleni zaměstnanci, zaměstnanci i odvoláni,  a  to obdobným způsobem, jakým byli zvoleni.

V souvislosti s konáním valné hromady je stanoveno,  že rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady, a dále je zavedena povinnost uvádět v zápisu z jednání dozorčí rady odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.

Vzhledem k tomu, že velké množství akciových společností po nabytí účinnosti ZOK ze svých stanov ustanovení o volbě členů dozorčí rady zaměstnanci vypustilo a následně již takoví členové nebyli voleni, dají se v případě přijetí návrhu očekávat zvýšené náklady akciových společností spojené se změnou jejich stanov a organizací voleb.

Zvláštní pozornost však zasluhuje především navržené přechodné ustanovení, které stanoví povinnost dotčených akciových společností uvést složení dozorčích rad do souladu se zákonem ve lhůtě 1 roku od nabytí účinnosti zákona. Výše uvedené spolu se skutečností, že zákon nabude účinnosti již 15. dnem po jeho vyhlášení (absence delší legisvakanční lhůty je odůvodněna tím, že se „pouze navrací všeobecně známá právní úprava“) by v případě schválení zákona vedlo k nutnost v poměrně krátkém čase buď i) zvýšit počet členů dozorčí rady, nebo ii) některé stávající členy ještě před uplynutím jejich funkčního období odvolat a nahradit je členy zvolenými zaměstnanci (s tím by mohla být rovněž spojena povinnost poskytnout takto odvolaným členům dozorčí rady plnění, která byla eventuálně pro případ jejich odvolání sjednána ve smlouvě o výkonu funkce).