Bij het vormgeven van de rechtsbescherming onder de Omgevingswet is aangesloten bij het bestaande wettelijke stelsel. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste instrumenten onder de Omgevingswet en het op deze instrumenten van toepassing zijnde rechtsbeschermingskader zoals opgenomen in het wetsvoorstel en de daarbij horende memorie van toelichting.

Klik hier om te bekijken van tabel