Volgens Rechtbank Den Haag kwalificeert een vennootschap die zich primair bezighoudt met de verhuur van opslagruimte als onroerendezaakrechtspersoon, waardoor ter zake van de aandelenverkrijging overdrachtsbelasting is verschuldigd.

De activiteiten van de self-storage vennootschappen bestonden uit het ter beschikking stellen van opslagruimtes, klimaatbeheersing en beveiliging van deze opslagruimtes, assisteren bij de opslag in en verwijdering van goederen uit de opslagruimte, verkoop van opslag- en inpakmaterialen en sloten, afsluiten van verzekeringen voor de opgeslagen goederen, verhuur van aanhangwagens en de beschikbaarstelling van rolwagentjes en dergelijke. De aandelen in deze vennootschap werden overgedragen.

Rechtsvraag

In geschil is of deze self-storage onderneming als onroerendezaakrechtspersoon kwalificeert waardoor ter zake van de aandelenverkrijging overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord, is tevens in geschil of de opgelegde naheffingsaanslag tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

Beoordeling

De rechtbank heeft geconstateerd dat de vennootschap zich primair bezighoudt met de verhuur van onroerende zaken ten behoeve van de opslag van goederen, waardoor aan de zogeheten doeleis wordt voldaan. De overige activiteiten beschouwt de rechtbank als bijkomende activiteiten die worden verricht in het kader van de verhuur. Deze constatering wordt ondersteund door de jaarcijfers, waaruit blijkt dat de omzet grotendeels werd behaald met de verhuur van opslagruimtes.

De heffing van overdrachtsbelasting zou alsnog achterwege kunnen blijven op het moment dat niet wordt voldaan aan de zogeheten bezitseis. Daarom bestaat tevens discussie over de waarde van de onroerende zaken. Ter onderbouwing van de door koper voorgestane waarde is een Purchase Price Allocation-rapport overlegd. Hoewel dit rapport is opgesteld door een onafhankelijke derde gaat de Rechtbank niet mee met de voorgestane waarde, omdat koper zelf heeft bepaald op basis van welke methode de waarde is vastgesteld en daarbij nadere instructies heeft gegeven aan de opsteller van het rapport. Naast de doeleis wordt daarom ook voldaan aan de bezitseis, waardoor de aandelenverkrijging is belast met overdrachtsbelasting.

Belang

Deze uitspraak maakt duidelijk dat het bij een aankoop van aandelen in een vastgoedvennootschap van groot belang is om rekening te houden met de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting.