De wijzigingen (en vereenvoudigingen) die betrekking hebben op deeltijdse arbeid, ingevoerd door de Wet betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk van 5 maart 2017 (ook wel de Wet Peeters genoemd), zijn in werking getreden op 1 oktober 2017.  De wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat:

1. Vaste werkroosters

Alle vaste werkroosters van deeltijdse arbeid moeten niet langer in het arbeidsreglement worden opgenomen. Het vast werkrooster van de werknemer moet wel nog steeds schrijftelijk in de arbeidsovereenkomst zijn vastgesteld.

2. Variabele werkroosters

Alle variabele werkroosters van deeltijdse arbeid moeten ook niet langer in het arbeidsreglement worden opgenomen. Daarnaast zal de arbeidsovereenkomst voortaan enkel nog het arbeidsregime moeten vermelden en voorts verwijzen naar het arbeidsreglement.  De toepassing van de variabele werkroosters moet echter de grenzen respecteren zoals vastgesteld door het kader dat in het arbeidsreglement staat. Dit kader bevat tenminste de volgende elementen:

  • het dagelijkse tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;
  • de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;
  • de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur. Indien ook de wekelijkse arbeidsduur variabel is: de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur;
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de werknemers in kennis worden gesteld van hun werkrooster.

Iedere werknemer moet ten minste 5 werkdagen vooraf door een schriftelijk en gedateerd bericht in kennis worden gebracht van zijn variabel werkrooster en dit op een betrouwbare, geschikte en toegankelijke wijze. Deze termijn van 5 dagen kan gewijzigd worden door een sectorale CAO, op voorwaarde dat de overeenkomst een minimumtermijn van 1 werkdag naleeft. Deze kennisgeving kan voortaan ook onder elektronische vorm worden bewaard, op de plaats waar het arbeidsreglement geraadpleegd kan worden, zolang het variabel werkrooster van toepassing is.

3. Algemene wijzingen

Een kopie van de deeltijdse arbeidsovereenkomsten (of een uitreksel daarvan) moet worden bewaard op de plaats waar het arbeidsreglement geraadpleegd kan worden. De arbeidsovereenkomst kan nu ook onder elektronische vorm bewaard worden.  Tenslotte moet elke afwijking op het werkrooster van deeltijdse arbeid in een register worden opgetekend. Voortaan kan dit register vervangen worden door een (elektronisch) systeem van tijdsopvolging dat voldoet aan de voorwaarden van de wet. 

! Actie punt :  De wijzingen in verband met deeltijdse arbeid vereisen een aanpassing van het arbeidsreglement met het oog op het invoeren van het kader waarin de grenzen van de toepassing van de variable werkroosters worden vastgelegd. De bedrijven die reeds werknemers met variabele werkroosters tewerk stelden, hebben tot 1 april 2018 om hun arbeidsreglement in overeenstemming te brengen.