De eerste versie van de omzendbrief met gecoördineerde onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit dateert van het jaar 2000 (Omzendbrief BA-2000/03 van 26 mei 2000 (B.S. 29 juni 2000)).

Deze omzendbrief werd vervolgens herzien in 2004 en 2011 (Omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 (B.S. 8 september 2004) en BB 2011/01 van 10 juni 2011 (B.S. 4 juli 2011).

Een nieuwe actualisering dringt zich evenwel op. Talrijke wijzigingen in Vlaamse en federale regelgeving sinds 2011, nieuwe rechtspraak en rechtsleer, een omvorming van het bestuurlijk toezicht door het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en nieuwe beleidsaccenten in de fiscale politiek (zoals de grotere aandacht voor duurzaamheid en groene energie) zijn er de oorzaak van dat de omzendbrief BB 2011/01 op tal van plaatsen niet meer actueel is.

De Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 (B.S. 12 maart 2019) vervangt zodoende de Omzendbrief BB-2011/01 van 10 juni 2011.

De vernieuwde omzendbrief met gecoördineerde onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit is bedoeld als een handleiding voor de gemeentebesturen bij de vestiging van de gemeentelijke belastingen.

Op deze link kan je kennis nemen van de betreffende Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019.