בארצות הברית, סעיף 35 U.S.C 287 לחוק הפטנטים האמריקאי מאפשר לבעל פטנט הרשום בארה”ב לבקש צו מניעה וכן פיצוי בגין ההפרה. אולם, ישנו קשר ישיר בין סכום הפיצויים הנפסקים לבין רמת המודעות של המפר בדבר ההפרה. כך לדוגמה, הפיצויים עשויים להשתנות משמעותית בין הפרה מודעת לבין הפרה שנעשתה בתום לב, שלא בידיעה. סימון פטנטים אפוא מסייע במניעת הפרות “תמימות”, על ידי הבאת האלמנטים המוגנים בפטנט במוצר המסומן למודעות הציבור. בעוד שסימון הפטנטים אינו הכרחי לפי החוק האמריקאי, אי סימון עלול להגביל את הסעדים הניתנים לבעל הפטנט ואת הנזקים שיפסקו לו, שכן הנזקים עלולים להיות מוגבלים לפעולות מפרות שבוצעו רק לאחר מודעות הציבור.

גם על פי אמנת הפטנטים האירופאית, אין דרישה חוקית לסימון פטנטים. האמנה אינה עוסקת במשמעות סימון מוצר המוגן בפטנט ומשאירה את הנושא לשיקול דעת המדינות החברות בה ועל פי החקיקה המדינתית של כל מדינה. במדינות רבות באירופה אכן קיימת הגנת המפר התמים במקרים בהם הופר פטנט על מוצרים שאינם מסומנים. הגנת המפר התמים לא משפיעה על הסעדים העומדים לבעל הפטנט, אך עלולה להשפיע על סכום הפיצויים שייפסקו, במיוחד ביחס לפיצויים עבור הפרה שבוצעה בטרם ניתנה הודעה למפר.

בדומה לאירופה, גם חוק הפטנטים הישראלי אינו עוסק בכל הקשור לסימון מוצרים המוגנים בפטנט. סעיף 183 לחוק הפטנטים הישראלי קובע את הזכאות לסעדים העומדים לבעל פטנט שהופר, בדרך של צו מניעה ופיצויים. סעיף קטן (ג) מסמיך את בית המשפט לפסוק תשלומי פיצויי עונשין אם ההפרה בוצעה לאחר שהבעלים של הפטנט הזהיר את המפר בנוגע להפרה. הפסיקה הישראלית בנושא עוסקת בעיקר באמצעי ההתראה, אך לא בסימון של מוצרים המוגנים בפטנט.

בעוד שסימון מוצרים המוגנים בפטנט צפוי לסייע במאבק נגד הפרות, בעלי פטנט צריכים לדייק במידע המסומן כדי להימנע מחשיפה לסימון כוזב, המהווה עבירה פלילית. בארצות הברית, סעיף 35 U.S.C 292 לחוק האמריקאי משמש כאמצעי הגנה מפני שימוש בסימון כוזב על מוצר המוגן בפטנט מתוך כוונה לרמות את הציבור. הסעיף אף מקים עילה אזרחית לתביעת נזקים למי שנפגע באופן תחרותי כתוצאה מהסימון הכוזב. שימוש לא נכון במילה “מוגן בפטנט” או “פטנט בהליכי רישום” בהתאם לסעיף זה עלול לגרור פיצויים בגובה של עד 500 $ US. בית המשפט הפדרלי האמריקאי קבע בעניין זה כי הפיצויים הסטטוטוריים הקבועים בחוק עשויים להיות עבור כל הפרה לכל מוצר על המדף, אך הסעיף כולל תנאי להוכחת כוונה להטעות על ידי הסימון הכוזב. בית המשפט הפדרלי דחה את החשש כי פרשנות דווקנית זו של החוק תוביל להצפה של תביעות בגין סימון כוזב, שכן שיקול הדעת בעת קביעת הפיצויים נותר אצל בתי המשפט, שתפקידם לאזן בין אכיפה, מודעות ציבורית ועונשים לא פרופורציונליים. לפי סעיף קטן (C) לחוק, מוצר המסומן במספר פטנט שפקע, אינו נחשב לסימון כוזב. באירופה הדין בנוגע לסימון כוזב משתנה בין מדינה למדינה. בחלק מהמדינות, סימון מוצר עם מספר רישום שגוי או סימון מוצר עם מספר פטנט שפקע עלול לעלות לכדי סימון כוזב. על פי החוק הישראלי, הצגה כוזבת של טובין מסחריים הוא עבירה פלילית הכפופה למאסר של שנה או קנס כספי.

במרבית המדינות, סימון מוצר המוגן בפטנט כולל הטבעה של מספר הפטנט על גבי המוצר הפיזי או אריזתו. עם זאת, סימון פיזי עשוי להיות יקר מכיוון שפטנטים הם דינמיים ומשתנים, ואף בלתי ישים עבור מוצרים המוגנים בפטנט שאין להם התגלמות פיזית. לדוגמה, מוצר המוגן בכמה פטנטים עם תאריכי תפוגה שונים יאלץ את בעליו לשנות את המוצר ו/או אריזתו לעיתים קרובות. כך לדוגמא מוצר שנמכר באירופה, המוגן על ידי פטנט אשר תקף במדינות מסוימות בלבד בתוך האיחוד האירופי.

סימון וירטואלי מאפשר לחברה לעדכן את פרטי הפטנט שלה על מוצריה ללא צורך בסימון חוזר או ייצור מחדש של האריזה בכל פעם שסטטוס הפטנט משתנה. סימון וירטואלי נעשה על ידי סימון המוצר או האריזה שלו באמצעות כתובת אתר (URL) או כתובת אינטרנט (כגון http:/company/patents/product). כתובת האינטרנט צריכה להיות נגישה לציבור ללא תשלום ולהוביל ישירות לעמוד עם פרטי הפטנטים, ללא צורך ללחוץ על קישורים אחרים. סימון וירטואלי הוא אפוא מועיל, שכן שמירה ועדכון של דף אינטרנט המציג רשימה מועדכנת של הפטנטים עבור כל מוצר, קל בהרבה מאשר שינוי פיזי של מוצר או האריזה שלו.