Handhaving en toezicht bij de grote milieu-inrichtingen van Nederland krijgt steeds meer aandacht van de landelijke politiek en media. Dat blijkt wel uit de volgende vijf brieven en rapporten die de afgelopen maand naar de Tweede Kamer zijn gezonden.

Op 18 juni 2013 is het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de vergunningsituatie bij en de naleving door tankopslagbedrijf Odfjell Terminals Rotterdam BV aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt geconcludeerd dat de omgevingsvergunning van Odfjell op een aantal onderzochte punten niet meer toereikend is en geactualiseerd dient te worden en dat Odfjell niet voldoet aan in de vergunningen opgelegde meet-, registratie- en onderzoeksverplichtingen. Op dezelfde datum presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zijn aanbevelingen rondom de veiligheidsituatie bij Odfjell. De OVV concludeert onder meer dat de toezichthouders zijn tekortgeschoten in het toezicht bij Odfjell. Het OVV-rapport is hier te lezen.

Een dag daarvoor (op 17 juni 2013) heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur het advies
"Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht" aan de staatssecretaris IenM aangeboden. Hierin wordt in het kort geconcludeerd dat de veiligheid van Brzo-bedrijven en toezicht en handhaving daarop, verbetering behoeft. De vorming van de regionale uitvoeringsdiensten (Brzo-RUD's) kan een deel van de problemen volgens de Rli oplossen.

Op 18 juni 2013 heeft de staatssecretaris ook de Brzo-nalevings en handhavingsrapportage 2012
aan de Tweede Kamer toegezonden. Uit de rapportage blijkt dat in totaal 89% (365 bedrijven) van alle 411 BRZO-bedrijven in 2012 is geïnspecteerd. Dit is een stijging ten opzichte van 2011 toen 84% van de bedrijven werd geïnspecteerd.

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer op 12 juni 2013 ook bij brief geïnformeerd met daarin haar motivering om majeure risico-bedrijven niet individueel te laten meebetalen aan toezicht. In de brief wijst de staatssecretaris op een aantal recente ontwikkelingen die aanleiding zijn om een opinie te vragen aan de Inspectieraad over het meebetalen aan toezicht.

Ten slotte heeft de staatssecretaris op 15 mei 2013 een brief aan de Tweede Kamer toegezonden over de stand van zaken met betrekking tot de naleving van brandveiligheidseisen bij de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15). Hierin worden de bedrijven die (volgens ILT) nog niet of niet volledig aan de eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen voldoen bij naam genoemd.