Niet in elke onderneming neemt men genoegen met een traditioneel personeelsfeest. Personeelsuitjes lijken steeds groter, gekker en gevaarlijker te worden. Wat als een werknemer tijdens een dergelijk uitje schade lijdt? Is de werkgever hiervoor aansprakelijk? Onlangs beantwoordde de Kantonrechter Utrecht deze vraag bevestigend voor de schade opgelopen tijdens een speedboottocht.

Speedboottocht

Randstad Techniek organiseert jaarlijks een personeelsdag, welke doorgaans – naar eigen zeggen – op spectaculaire wijze wordt ingevuld. In 2008 bestond het spektakel uit een speedboottocht, waarvoor Randstad een evenementenbureau inschakelde. Nadat de werknemers een instructie, zwemvesten en veiligheidsbrillen hadden gekregen, voer de speedboot de eerste tien minuten rustig. Daarna werden er echter bewust golven van andere boten opgezocht om daaroverheen te springen, werden er draaien gemaakt van 180 graden en voeren de boten zijdelings langs elkaar. Nadat een van de boten over een bewust opgezochte golf sprong, kwam deze met een klap tegen een andere golf tot stilstand. Daarbij raakte een werkneemster gewond. Deze werkneemster stelde Randstad voor haar schade aansprakelijk.

Kantonrechter Utrecht

De kantonrechter stelde voorop dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor ongevallen tijdens door de werkgever georganiseerde (ontspannende) activiteiten. Daarvoor is echter vereist dat (1) deze activiteiten kunnen worden aangemerkt als de door de werknemer te verrichten werkzaamheden en (2) de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden.

De kantonrechter was van mening dat tussen de speedboottocht en de werkzaamheden van de werkneemster een voldoende nauw verband bestond, omdat de personeelsdag het bedrijfsbelang diende. Deze dag was immers bedoeld om de onderlinge band en de teamspirit tussen werknemers te versterken. Werknemers hoefden zich niet aan te melden voor deze dag; zij werden allen verwacht en hun bijdrage was ‘onmisbaar’. Dat het recreatieve programma afweek van de gebruikelijke werkzaamheden en bovendien was georganiseerd op een zaterdag en op een externe locatie, deed aan het voorgaande niet af.

De kantonrechter was bovendien van oordeel dat Randstad niet had voldaan aan haar zorgplicht. Randstad had bewust gekozen voor de speedboottocht en wist of had redelijkerwijs moeten weten dat het op hoge snelheid varen met een speedboot waarbij golven werden opgezocht en draaien van 180 graden werden gemaakt, een evident risicovolle activiteit betrof. Randstad had moeten afzien van het (doen) organiseren van deze speedboottocht of had erop moeten toezien dat dit niet op zodanige wijze gestalte zou krijgen als thans het geval was. De getroffen veiligheidsvoorzieningen waren onvoldoende om de werkneemster afdoende te beschermen tegen het letsel zoals zij dat heeft opgelopen. De kantonrechter kwam dan ook tot de conclusie dat Randstad aansprakelijk was voor het ongeval en was gehouden de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Risicovolle personeelsuitjes

Het organiseren van een personeelsuitje kan een risicovolle aangelegenheid zijn. Is de deelname aan een personeelsuitje verplicht of wordt dit sterk gestimuleerd, dan is al gauw sprake van ‘de uitoefening van de werkzaamheden’ en kan de werkgever mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Ook personeelsuitjes die buiten de werkzaamheden van de werknemer vallen kunnen echter risicovol zijn. Is er sprake van een schemergebied, bijvoorbeeld bij een door de werkgever binnen de onderneming georganiseerde activiteit waaraan de werknemers in hun privé-tijd vrijwillig kunnen deelnemen, dan kan de werkgever onder omstandigheden voor eventuele schade aansprakelijk zijn op grond van het goed werkgeverschap.