Kwiecień 2017 W Radzie Ministrów ku końcowi zmierzają prace nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zmieni ona zasady oferowania w sklepach toreb zakupowych z tworzyw sztucznych.

Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej

Zgodnie z projektowanymi zmianami sprzedawcy detaliczni i hurtowi oferujący klientom torby z tworzyw do pakowania zakupów będą obowiązani pobierać opłatę recyklingową od nabywców lekkich toreb na zakupy, wykonanych z tworzywa sztucznego. Zgodnie z definicją wprowadzaną do ustawy są to torby na zakupy, wykonane z tworzywa sztucznego, których grubość materiału nie przekracza 50 mikrometrów.

Stawka opłaty zostanie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska, przy czym opłata ta nie może wynosić więcej niż 1 zł za sztukę. Pobrane opłaty recyklingowe trzeba będzie przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce oferowania toreb, do 15 marca roku następującego po roku, w którym dokonano pobrania opłaty.

Posiadając na terytorium danego województwa więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oferującą lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, podmiot obowiązany będzie do wnoszenia jednej, łącznej opłaty dla wszystkich jednostek w obszarze danego województwa.

W przypadku braku spełnienia powyższego obowiązku, marszałek województwa w drodze decyzji określi wysokość zaległej opłaty. W przypadku braku uiszczenia opłaty wskazanej w takiej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na podmiot zostanie nałożony obowiązek zapłaty dodatkowej opłaty wynoszącej 50% opłaty ustalonej w decyzji.

Ponadto, na podmioty niewykonujące obowiązku pobierania opłat recyklingowych może zostać nałożona kara administracyjna w wysokości od 5.000 zł do 500.000 zł.

Opłata produktowa nie będzie dotyczyła bardzo lekkich toreb z tworzywa sztucznego, które zgodnie z wprowadzaną definicją stanowią torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowania żywności.

Obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych toreb

Nowelizacja nakłada również na sprzedawców detalicznych i hurtowych obowiązek prowadzenia – w formie elektronicznej lub papierowej – ewidencji lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego wydanych w danym roku kalendarzowym.

Ewidencję taką należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje w tejże ewidencji dotyczą.

Posiadając więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oferującą lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, podmiot obowiązany będzie do prowadzenia ewidencji oddzielnie dla każdej z jednostek. Brak spełnienia tego obowiązku lub prowadzenie ewidencji niezgodnie ze stanem rzeczywistym zagrożone będą karą administracyjną w wysokości od 500 do 20.000 zł.

Organem nadzorującym wykonywanie nowych obowiązków będzie Inspekcja Handlowa.

Proponuje się, by obowiązkowi prowadzenia ewidencji wydanych lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego przedsiębiorcy podlegali od 1 stycznia 2018 roku, zaś obowiązkowi pobierania opłaty recyklingowej za wydanie takich toreb – od 1 stycznia 2019 roku.