Parkering for egne ansatte eller utleie av parkeringsplasser til andre? Hva med omfang og varighet på utleien? Skal driften av parkeringsplassen overlates til et parkeringsselskap; og hvilken avtale skal i tilfellet benyttes? Eksemplene her er bare noen av flere spørsmål som har betydning for avgiftsbehandlingen. I noen tilfeller skal det beregnes mva av inntekter og gis fradrag for mva av kostnader, i andre tilfeller ikke. I denne artikkelen gir vi en litt forenklet oversikt over reglene. Vi tar utgangspunkt i de forskjellige måtene parkeringsplassene kan disponeres på. Til slutt har vi laget en illustrasjon. 

Egen bruk av egne parkeringsplasser 

Egen bruk av parkeringsplasser som bedriften selv eier, gir rett til fradrag for inngående mva på lik linje med andre anskaffelser. Det gjelder både kostnader til opparbeidelse og til drift. Forutsetningen er selvsagt at bedriften driver avgiftspliktig virksomhet. 

Egen parkeringsvirksomhet 

Drives utleie av parkeringsplasser i et visst omfang, foreligger parkeringsvirksomhet. Det gjelder enten parkeringsarealene eies eller leies. 

Egen parkeringsvirksomhet foreligger for det første når arealene det gjelder er tilrettelagt for parkering. Det må foreligge en viss form for bearbeidelse av plassene for at de skal kunne brukes til parkering. Bonden som tillater parkering på sitt jorde nå og da i sommerhalvåret, driver ikke utleie av parkeringsplasser men utleie av jordet. 

For det andre må utleien ha et visst omfang. Det gjelder både antall plasser, varighet, omfang av arbeid mm. Grensen er skjønnsmessig og må vurderes konkret. En bedrift som leier ut et par ledige parkeringsplasser i tilknytning til bedriftens egne lokaler, vil normalt ikke bli ansett å drive parkeringsvirksomhet. Dersom parkeringsplassene er geografisk spredt er det det samlede omfanget som må vurderes. 

Drives egen parkingsvirksomhet må det beregnes utgående mva av omsetningen og det gis fradrag for inngående mva av kostnadene. Unntak gjelder for inntekter i form av gebyrer for eksempel for bruk uten betaling, parkering utenfor oppmerket felt o.l. 

Leier av parkeringsplass vil være avskåret for fradrag for mva. 

Ved store investeringer i forbindelse med etablering av parkeringsvirksomhet, for eksempel bygging av parkeringshus, er det adgang til å søke om forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret. Det kreves ikke at det er inngått kontrakter om utleie av plassene. Slik registrering gir fradrag for inngående mva for investeringene. 

Click here to view table.

Driftsavtale for parkeringsvirksomhet 

Den som driver egen parkeringsvirksomhet inngår ofte driftsavtale med leverandør av alt fra innkassering av parkeringsinntekter til vedlikeholdt, kontroll, rydding, snømåking osv. Leverandører må beregne utgående mva for den del av parkeringsinntektene som tilfaller ham etter driftsavtalen Det gjelder også gebyrer for overtredelse av parkeringsbestemmelsene. Det samme gjelder vederlag for vedlikeholdstjenestene. 

Den som driver parkeringsvirksomhet gjennom driftsavtale med leverandør, vil har rett til fullt fradrag for kostnader som påløper etter driftsavtalen. 

Utleie sammen med lokaler 

Eier av parkeringsplasser som leier disse ut sammen med lokaler, driver ikke avgiftspliktig parkeringsvirksomhet, men derimot avgiftsfri leie av lokaler. Det avgjørende er om utleien av parkeringsplasser er knyttet til utleien av lokalene slik at utleien av parkeringsplasser vil opphøre samtidig med leien av lokalene. Dette gjelder selv om det er beregnet særskilt vederlag for parkeringsleien. 

Utleier skal i slike tilfeller ikke beregne utgående merverdiavgift av den del av leien som gjelder parkeringsplassene. 

Utleie kan frivillig registre sin utleievirksomhet for lokalene i Merverdiavgiftsregisteret. Dersom leier skal bruke parkeringsplassene i sin avgiftspliktige virksomhet, skal det også beregnes utgående merverdiavgift av parkeringsplasser som leies ut sammen med lokalene. En slik frivillig registering gir også utleier rett til fradrag for kostnader knyttet til opparbeidelse og drift av parkeringsanlegget. 

Utleie til parkeringsselskap 

Utleie av parkeringsplasser, f.eks et parkeringshus, til et parkeringsselskap, vil bli regnet som utleie av fast eiendom og ikke være mva pliktig for utleier. Utleier kan imidlertid registrere virksomheten frivillig i Merverdiavgiftsregisteret slik at virksomheten blir mva pliktig. En slik frivillig registrering vil gi fradragsrett for inngående mva hos parkeringsselskapet. Utleier vil få fradrag for inngående mva for både kostander til opparbeidelse og til drift.