In onze nieuwsbrief van 13 april 2016 hebben we gemeld dat de Vlaamse Belastingdienst haar standpunt inzake de gesplitste aankoop op 21 maart 2016 heeft uitgebreid (met publicatie op 4 april 2016).

Standpunt inzake gesplitste aankoop

Het standpunt inzake gesplitste aankoop betreft volgende situatie:

  1. Vooreerst wordt overgegaan tot een schenking van fondsen; en
  2. Vervolgens gaan de begiftigden van de schenking samen met de schenkers over tot een gesplitste aankoop. De schenkers kopen het vruchtgebruik aan. De begiftigden kopen de blote eigendom aan.

De Vlaamse Belastingdienst stelt dat, in dergelijk geval, de gesplitst aangekochte goederen geacht worden in volle eigendom in de nalatenschap van de schenkers aanwezig te zijn. Over de waarde van de volle eigendom van de aangekochte goederen is erfbelasting verschuldigd.

De erfbelasting is evenwel niet verschuldigd indien als volgt wordt bewezen:

  1. De voorafgaande schenking van fondsen was niet specifiek bestemd voor de aankoop van de blote eigendom. De schenking is niet gebeurd om de aankoop van de blote eigendom te financieren;
    OF
  2. De schenking werd aan schenkbelasting onderworpen vóór de aankoop.

Uitbreiding naar gesplitste inschrijving

Op 21 maart 2016 voegde de Vlaamse Belastingdienst een passage toe aan haar standpunt inzake de gesplitste aankoop, waarin gesteld wordt dat ook gesplitste inschrijvingen van effecten en geldbeleggingen geviseerd worden.

Toepassing op schenking met voorbehoud van vruchtgebruik?

Naar aanleiding van de uitbreiding van het standpunt wordt in de pers gesteld dat schenkingen van effecten en geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik voortaan met erfbelasting zouden worden belast in de nalatenschap van de schenkers, indien geen schenkbelasting werd betaald.

Te ruime, onwettelijke interpretatie

Dit betreft, ons inziens, een te ruime lezing van het uitgebreid standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake gesplitste aankoop. Dergelijke interpretatie heeft, ons inziens, tevens geen wettelijke basis.

Verduidelijking inwerkingtreding

Op 25 april 2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst verduidelijkt dat de uitbreiding van haar standpunt inzake de gesplitste aankoop naar gesplitste inschrijvingen van effecten en geldleggingen geldt voor gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2016.

Geen impact op gesplitste inschrijvingen voor 1 juni 2016

Gesplitste inschrijvingen van effecten en geldbeleggingen voor 1 juni 2016 vallen niet onder de uitbreiding van het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst.

Schenkingen van effecten en geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik die leiden tot een gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen voor 1 juni 2016 kunnen geen aanleiding geven tot discussie met de Vlaamse Belastingdienst. Ook niet indien de Vlaamse Belastingdienst het uitgebreide standpunt zou toepassen op schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik.

Gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2016

Gesplitste inschrijvingen van effecten en geldbeleggingen vanaf 1 juni 2016 worden geviseerd door het uitgebreide standpunt van de Vlaamse Belastingdienst.

Onzeker is of de Vlaamse Belastingdienst zich bevoegd zal achten om bij het overlijden van een schenker erfbelasting te heffen over de onbelaste schenkingen van effecten en geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik waarbij de gesplitste inschrijving wordt geformaliseerd vanaf 1 juni 2016.

Ons inziens heeft de Vlaamse Belastingdienst deze bevoegdheid niet conform de wet.

In ieder geval kan nooit erfbelasting verschuldigd zijn over schenkingen van effecten en geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik die aan schenkbelasting (in de regel: 3% of 7%) onderworpen werden.