Het Hof van Cassatie heeft zich in een recent arrest verkeerd uitgesproken over wat “oorspronkelijk” betekent in het auteursrecht. Een werk is pas auteursrechtelijk beschermd wanneer het oorspronkelijk is. Vroeger werd steeds weerhouden dat dit betekent dat het werk ten eerste een intellectuele schepping moet zijn, wat betekent dat zij door de auteur moet geschapen zijn. Als tweede voorwaarde werd steeds weerhouden dat de intellectuele schepping de persoonlijke stempel moest dragen van de auteur. Dit laatste betekende dan dat het werk niet banaal mag zijn, maar een uiting moest zijn van een bepaalde creativiteit van de auteur.

Deze vaststaande Belgische rechtspraak wordt op de helling gezet door een recent arrest van het Hof van Cassatie waarin wordt gesteld dat de tweede voorwaarde nl. dat de intellectuele schepping de persoonlijke stempel moet dragen van de auteur, niet meer noodzakelijk is opdat een werk auteursrechtelijk beschermd zou zijn. Dit zou zeer verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Een werk zou immers reeds auteursrechtelijk beschermd zijn wanneer het door een mens werd geschapen zonder dat moet gekeken worden of het wel van een bepaalde creativiteit getuigt. Deze kentering in de cassatierechtspraak is er gekomen naar aanleiding van enkele recente arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie die sinds kort besliste dat het begrip “oorspronkelijkheid” een aparte geharmoniseerde europeesrechtelijke betekenis heeft. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is zeer duidelijk en sluit vooralsnog zeer nauw aan bij de twee voorwaarden die steeds werden weerhouden in de Belgische rechtspraak. Het weglaten van de tweede voorwaarde door Cassatie lijkt dus niet te stroken met de invulling van het begrip oorspronkelijkheid die het Hof van Justitie van de Europese Unie eraan geeft. Het is te verwachten dat het Hof van Cassatie deze rechtspraak snel zal bijstellen en meer duidelijkheid zal brengen.

Als conclusie moeten we weerhouden dat een werk “oorspronkelijk” is en dus auteursrechtelijk beschermd, wanneer het door de auteur is geschapen en een uiting is van bepaalde creatieve keuzes van deze auteur. Deze definitie geldt in alle lidstaten van de EU.