Norime priminti, kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų nominali vertė litais privalo būti išreikšta eurais. Eilinis (metinis) visuotinis akcininkų susirinkimas – gera proga šį klausimą išspręsti.

Eilinis (metinis) visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės, kurių akcininkai iki šiol nėra priėmę sprendimo išreikšti įstatinį kapitalą, akcijų ir obligacijų nominalią vertę eurais, gali tai padaryti eiliniame (metiniame) visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovės valdyba arba bendrovės vadovas, jei bendrovėje valdyba neformuojama, turi sušaukti eilinį (metinį) visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui patvirtinti ir pelnui (nuostoliams) paskirstyti. Susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per keturis mėnesius po bendrovės finansinių metų pabaigos. Jeigu bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, eilinis (metinis) visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas iki 2016 m. balandžio 30 d.

Eiliniame (metiniame) visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinamas bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei priimamas akcininkų sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo. Be šių klausimų, bendrovės akcininkai kartu gali priimti sprendimą pakeisti įstatus ir išreikšti įstatinį kapitalą, akcijų ir obligacijų nominalią vertę eurais. Be to, eiliniame (metiniame) visuotiniame akcininkų susirinkime reikėtų perrinkti kolegialius valdymo organus (pvz. valdybą), jei pastarųjų kadencija pasibaigusi ar pasibaigs šiais kalendoriniais metais.

Atkreipiame dėmesį, kad akcininkų sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo neprivalo būti teikiamas Juridinių asmenų registrui ir netampa viešas. Tačiau jeigu bendrovė nuspręstų į tą patį sprendimą įtraukti nuostatą dėl įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų nominalios vertės išreiškimo eurais, tuomet toks sprendimas turės būti pateikiamas Juridinių asmenų registrui ir taps viešas. Norint išvengti sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo paskelbimo, rekomenduojame akcininkams pasirašyti du atskirus sprendimus, kurių vienas būtų dėl įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų nominalios vertės perskaičiavimo eurais, o antras – dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

Įstatinio kapitalo perskaičiavimas

Primename, kad perskaičiuojant akcijos nominalią vertę, vienos akcijos nominali vertė litais dalijama iš 3,45280. Gauta akcijos nominali vertė apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio pagal matematines apvalinimo taisykles. Įstatinio kapitalo dydžio eurais apskaičiavimas atliekamas padauginus vienos akcijos nominalią vertę eurais iš visų akcijų skaičiaus. Po perskaičiavimo bendrovės įstatinis kapitalas taip pat apvalinamas euro centų tikslumu, t.y. jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

Dėl perskaičiavimo ir suapvalinimo susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis nelaikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu. Jeigu perskaičiavus įstatinį kapitalą pokytis yra neigiamas, jis registruojamas apskaitoje kaip pajamos, jei teigiamas – registruojamas kaip sąnaudos.

Keičiant įstatus išimtinai dėl įstatinio kapitalo perskaičiavimo į eurus, taikoma tokia procedūra:

  1. sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma visuotiniame akcininkų susirinkime;
  2. sprendimas bei įstatai su perskaičiuotu įstatiniu kapitalu tvirtinami notaro;
  3. sprendimas bei įstatai registruojami Juridinių asmenų registre kartu pateikus užpildytą prašymo formą.

Atlikus šiuos veiksmus laikoma, kad įstatinis kapitalas, akcijos bei obligacijos tinkamai perskaičiuotos į eurus pagal galiojančias teisės aktų taisykles.