Jos is boos weggelopen na een ruzie met Ranzoe. “Nu stel ik me zeker kandidaat” post hij op facebook. Wat kan ik doen?

Een kandidaat bij de sociale verkiezingen moet steeds als doel hebben het personeel in de overlegorganen te vertegenwoordigen. Indien Jos beslist om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen met een ander doel dan het uitoefenen van het mandaat, vormt dit een misbruik van kandidatuurstelling. Dit misbruik heeft de nietigheid van de kandidatuurstelling tot gevolg.

Het bewijs van misbruik van kandidatuurstelling moet geleverd worden door diegene die het aanvoert. De werkgever mag dit aantonen met alle middelen van recht. De rechter kan hierbij rekening houden met een geheel van ernstige, nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens aangebracht door de werkgever. Op basis van de bewijselementen, zal de rechter over een discretionaire bevoegdheid beschikken om de eventuele nietigheid van de kandidatuurstelling uit te spreken.

Het is echter vaak complex om onweerlegbaar bewijs voor te leggen dat het totaal gebrek aan belangstelling van de werknemer voor de onderneming en/of de vertegenwoordiging van de werknemers aantoont. Bij wijze van voorbeeld erkent de rechtspraak over het algemeen het misbruik van de kandidatuurstelling, indien deze enkel en alleen werd ingediend met het oog op het genieten van de ontslagbescherming of indien deze werd ingediend door een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt was en als gevolg van zijn afwezigheid elke affiniteit met het bedrijf verloor.

In het geval van de kandidatuur van Jos, zou zijn post op facebook een bewijselement kunnen vormen om de rechter het misbruik van recht te doen erkennen. Maar is dit op zichzelf voldoende overtuigend? Jos zou ook kunnen argumenteren dat zijn ruzie met Ranzoe te wijten is aan slechte arbeidsomstandigheden en stress en dat hij juist deze situatie wil verbeteren door het vertegenwoordigen van de werknemers. Men ziet, de nietigheid, het is geen gewonnen zaak…