2016. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā jauni Rīgas domes (RDsaistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli (NīN) Rīgā, kas, salīdzot ar iepriekš spēkā esošo regulējumu, ir nesuši nozīmīgas izmaiņas. Jau iepriekš informējām par izmaiņām, kas saistītas ar samazinātās NīN likmes piemērošanu. Tomēr jaunie RD noteikumi paredz arī citas nozīmīgas izmaiņas.

Paaugstināta NīN likme patvaļīgas un nepabeigtas būvniecības gadījumos

Paaugstinātas NīN likmes sagaida tos, kuru īpašumā ir konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes, vai kuru īpašumā veiktie būvdarbi nav noslēgušies laikus.  Turklāt attiecībā uz šādiem īpašumiem (t.sk., uz zemes gabaliem, kas atrodas zem attiecīgajām būvēm) nebūs iespējams saņemt NīN atvieglojumu.

Nekustamais īpašums vai tā daļa, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai (t.i., tajā veikta patvaļīga būvniecība), tiks aplikta ar NīN likmi 3% apmērā. Turklāt paaugstināta likme var tikt piemērota visam nekustamajam īpašumam, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība. Tādējādi, ja, piemēram, ēkā ir patvaļīgi uzbūvētas starpsienas, pastāv risks, ka 3% NīN likme tiks piemērota gan ēkai, gan zemes gabalam, uz kura atrodas ēka.

Savukārt būvei, kuras būvatļauja izsniegta pēc 01.07.2013. un kuras būvniecībā būs pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums (t.i., 5 vai 8 gadi), ar nākamo mēnesi pēc attiecīgā termiņa izbeigšanās, līdz mēnesim, kad tiks parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, tiks piemērota NīN likme 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības, atkarībā no tā, kura ir lielāka.

Savukārt attiecībā uz būvēm, kurām būvatļauja izsniegta pirms 01.07.2013. paaugstinātā 3% NīN likme tiks piemērota, ja:

  • būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies 31.12.2013., būve nav nodota ekspluatācijā un līdz 31.12.2014. būvatļauja nav tikusi atjaunota, vai
  • būvatļaujas derīguma termiņš beidzies pēc 31.12.2013. un 12 mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa beigām tā nav atjaunota vai būve nav nodota ekspluatācijā.

Augstākminētās paaugstinātās NīN likmes tiks piemērotas, un NīN pārrēķins tiks veikts, sākot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgas atzīmes izdarīšanas RD Vienotajā informācijas sistēmā.

NīN zemei vairs nebūs 1%; paaugstināta NīN likme nesakoptiem zemes gabaliem

Līdz ar jaunajiem RD noteikumiem, zemei vairs nebūs piemērojama samazinātā NīN likme 1% apmērā, bet gan visos gadījumos tiks piemērota standarta likme 1,5% apmērā.

Turklāt papildus līdz šim esošajai praksei ar paaugstinātu NīN likmi aplikt vidi degradējošas būves, jaunais regulējums paredz arī NīN likmes 3% apmērā piemērošanu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos (t.i., Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošajos noteikumos) noteiktajai kārtībai. Attiecībā uz šādām zemes vienībām (tāpat kā uz vidi degradējošām būvēm un zemi, kas atrodas zem tām) nebūs iespējams saņemt NīN atvieglojumu.

JAUNUMI NOZARĒ

Satversmes tiesa ir pieņēmusi būtisku spriedumu attiecībā uz RD saistošajiem noteikumiem, kas liedza personām atgūt samaksāto infrastruktūras nodevu, ja būvniecības iecere netika realizēta.

Satversmes tiesa norādīja, ka RD saistošo noteikumu norma, kas paredz, ka iemaksāto nodevu būvniecības ieceres nerealizēšanas gadījumā neatmaksā, ierobežo personas Satversmes 105. pantā garantētās tiesības uz īpašumu. Tādējādi Satversmes tiesa atzina minēto normu par neatbilstošu Satversmes 105. pantam un par spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža. Papildus, Satversmes tiesa atgādināja, ka gadījumos, kad pašvaldību saistošie noteikumi neatbilst augstāka juridiskā spēka tiesību normai, tiesa, kas pēc būtības izskata attiecīgo lietu, ir tiesīga pati šādus saistošos noteikumus nepiemērot bez vēršanās Satversmes tiesā.

Divus nozīmīgus pētījumus būvniecības nozarē attiecībā uz sabiedrības informēšanu ir veikusi domnīcas PROVIDUS pētniece Agnese Lešinska.

Pētījuma Sabiedrības informēšana par būvniecības iecerēm atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajamietvaros apskatīta Būvniecības likumā noteikto sabiedrības informēšanas pienākumu ievērošana Latvijas pašvaldībās. Pētījumā secināts, ka strīdus gadījumā, tiesa var lemt par būvatļaujas apstrīdēšanas termiņa atjaunošanu, ja tiks uzskat��ts, ka pašvaldība nav pildījusi savu pienākumu informēt sabiedrību Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā.

Savukārt pētījumā Sabiedrības informēšana par būvatļaujām. Administratīvās tiesas prakses apkopojums par 2013.–2015. gadu apskatīta tiesu prakse par būvatļauju pārsūdzēšanas termiņu atjaunošanu, kopš likumā ir noteikts viena mēneša būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš. Pētījumā norādītas tipiskākās kļūdas, ko pieļauj pašvaldības un pasūtītāji attiecībā uz sabiedrības informēšanu. Tāpat pētījumā sniegti priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem un būvniecībā iesaistīto pušu darba pilnveidošanai.

Ikgadējā konference par nekustamo īpašumu un būvniecība Baltijā

RMS-Forum – Rīgas Menedžeru Skolas nodaļa, kas nodarbojas ar starptautisko konferenču organizēšanu,  šā gada 8. aprīlī organizē starptautisko konferenci „Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā 2016”.