Na enige vertraging is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (AW 2016) op 30 juni 2016 gepubliceerd en vanaf 1 juli 2016 in werking getreden. Samen met de AW 2016 is ook de vernieuwde Gids Proportionaliteit gepubliceerd, alsook het nieuwe Aanbestedingsbesluit, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) en de regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring. Deze regelingen zijn de Nederlandse implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen die reeds in 2014 in werking traden.[1]

Wij hebben alvast een aantal opvallende wijzigingen ten opzichte van de Aanbestedingswet 2012 (AW 2012) voor u op een rij gezet:

  • Het onderscheid tussen 2A en 2B diensten vervalt met de AW 2016. Hiervoor in de plaats is een nieuw verlicht regime geïntroduceerd voor sociale en andere specifieke diensten met een waarde boven EUR 750.000 (en EUR 1.000.000 voor speciale sectoropdrachten). Veel diensten die onder het 2B regime vielen, vallen ook onder het nieuwe verlichte regime. Dit geldt evenwel niet zonder meer. Arbeidsbemiddeling is bijvoorbeeld niet opgenomen als sociale en andere specifieke dienst, zodat hiervoor het ‘normale’ regime geldt.
  • Er is een nieuwe procedure toegevoegd; het innovatiepartnerschap. Deze procedure, waarvan de eerste[2] inmiddels is aangekondigd, is bedoeld voor het aanschaffen van producten, werken of diensten die nog niet (als zodanig) beschikbaar zijn op de markt.
  • Elektronisch aanbesteden is voortaan verplicht voor opdrachten die Europees moeten worden aanbesteed.
  • Gunnen op basis van EMVI is het uitgangspunt en wordt door de aanbestedende dienst bepaald op basis van i) de beste prijs-kwaliteitverhouding, ii) de laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit of iii) laagste prijs.
  • Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het nieuwe standaardformulier en vervangt het model Eigen Verklaring. Het UEA dient te worden toegepast bij aanbestedingen boven en onder de Europese drempel.
  • De mogelijkheid tot het ‘inbesteden’ van opdrachten is gecodificeerd. Inbesteden was reeds onder bepaalde strikte voorwaarden mogelijk op grond van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ), maar is thans opgenomen in de AW 2016.
  • De voorwaarden waaronder wijzigingen van een aanbestede opdracht zijn toegestaan zijn gecodificeerd. De AW 2016 geeft nu duidelijk aan wanneer een wijziging geen nieuwe aanbestedingsprocedure tot gevolg heeft.