Civiel

De mededelingsplicht van een verzekeringnemer Een beroep van de verzekeraar op schending van de mededelingsplicht van de verzekeringnemer zal in beginsel alleen kunnen slagen indien een redelijk handelend verzekeraar bij bekendheid met de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten (HR 19 mei 1978, NJ 1978/607). De verzekeraar die een acceptatiebeleid voert dat afwijkt van dat van een redelijk handelend verzekeraar, kan zich daarop alleen ten nadele van de verzekeringnemer beroepen als hij aantoont dat de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering wist of behoorde te begrijpen welk acceptatiebeleid de verzekeraar hanteerde. Alleen dan kon de verzekeringnemer immers de relevantie van de niet-meegedeelde feiten of omstandigheden binnen dat acceptatiebeleid overzien, aldus de HR.

ECLI:NL:HR:2018:1841

Civiel

Transitievergoeding vs. derogerende werking van redelijkheid en billijkheid De transitievergoeding in art. 7:673 BW is geregeld door middel van een abstract en gestandaardiseerd stelsel, waarin de voorwaarden voor het recht op een transitievergoeding en de regels voor de berekening van de hoogte daarvan, nauwkeurig in de wet zijn omschreven. Niettemin kan toekenning van een (volledige) transitievergoeding, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Bij die beoordeling mag de rechter de aard van de wettelijke regeling van de transitievergoeding en de bedoeling van de wetgever zwaar laten wegen.

ECLI:NL:HR:2018:1845

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update