PayPal, één van de grootste online betaalmaatschappijen, is van mening dat Pandora Media, Inc., de aanbieder van een online muziekstreamingservice, inbreuk maakt op haar blauwe ‘P’ beeldmerk. Volgens PayPal is de kans op verwarring tussen de beeldmerken van beide bedrijven groot. PayPal heeft derhalve, in de Verenigde Staten, een rechtszaak aangespannen tegen de houder van het merk van Pandora. De belangrijkste vragen in deze kwestie zijn of PayPal een blauwe gestileerde P kan monopoliseren, en of online betaaldiensten en online muziekstreamingdiensten als soortgelijke diensten kunnen worden beschouwd.

Please click here to view the image.

Soortgelijke diensten?

Identieke merken kunnen naast elkaar bestaan zonder dat er sprake is van inbreuk op een merk, als de producten of diensten waarvoor de respectieve merken worden gebruikt, niet soortgelijk zijn en de consument niet in verwarring kan raken. Denk bijvoorbeeld aan Dove personal care en Dove chocolade, Ajax schoonmaakmiddel en Ajax voetbal.

Uit Amerikaanse jurisprudentie blijkt dat er niet per definitie sprake is van soortgelijkheid als beide merken zijn geregistreerd voor software. De rechtbanken bepaalden dat software en internetdiensten een enorm uitgebreid gebied bestrijken en ook betrekking kunnen hebben op niet-verwante goederen of diensten. Zelfs wanneer bedrijven software aanbieden onder overeenstemmende merken in een gelijksoortig format, zoals apps voor toepassing op mobiele telefoons, hoeft er niet automatisch sprake van verwarring te zijn, zeker als het om verschillende toepassingsgebieden gaat.

PayPal baseert haar claim voornamelijk op de overeenstemming van de respectieve merken P omdat de kans dat de rechter de diensten van beide bedrijven soortgelijk zal beoordelen, erg klein is. Maar ook de kans dat de rechter PayPal honoreert in haar claim dat de P van Pandora verwarring kan geven met haar dubbele P is naar onze mening klein.

Uitzondering: het bekende merk

Een uitzondering vormt het bekende merk. De merkhouder van een bekend merk kan zich verzetten tegen identieke of sterk gelijkende merken in een andere branche, indien er afbreuk wordt gedaan aan het bekende merk of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het bekende merk. Rechtspraak geeft in veel gevallen houvast bij de beantwoording van de vraag of producten en/of diensten soortgelijk zijn.