COVID – 19 Salgının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisine ilişkin 2020/5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2 Nisan 2020 Perşembe günü 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Genelge 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ve bu kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında ihalesi yapılarak imzalanan sözleşmeler sonucunda yüklenicilerin mücbir sebep bildirimleri sırasında, uygulamada yaşanabilecek tereddüt ve soruları ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanmış olup, temel olarak aşağıdaki hususları düzenlemektedir:

  • Yükleniciler, Covid-19 salgını neticesinde tarafı oldukları sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvuruları (Mücbir Sebep başvurularını), söz konusu durumu belgelendirmek kaydıyla, sözleşmenin tarafı olan İdare’ye yapacaklardır. 
  • Mücbir Sebep başvuruları 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Mücbir Sebep başlıklı 10. Maddesi veya sâri mevzuatın ilgili maddesi uyarınca değerlendirilecektir. Başvuru ile ilgili karar alınmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü sorulacaktır. 
  • Yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki koşulların sağlandığının tespiti halinde ilgili idare halin gereğine göre (i) süre uzatımı verilmesine veya (ii) sözleşmenin feshine karar verebilecektir:
    • Ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması; 
    • Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması; ve 
    • Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi.

Genelgede bahsi geçen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10. maddesi mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması gerektiğini öngörmektedir.