ACM heeft een concept ‘Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg’ gepubliceerd. In de concept Leidraad geeft ACM veilige havens aan voor bepaalde inkoopcombinaties van ziekenhuizen en zorgverzekeraars van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg. Dergelijke combinaties lopen namelijk vaak aan tegen concurrentiebezwaren van ACM. Met de introductie van deze leidraad kan deze onzekerheid worden verminderd en kunnen prijzen worden verlaagd in het belang van de patiënt.

Volgens ACM zijn inkopers soms terughoudend om samen te werken, ook als dat in het belang van patiënten is. Met de leidraad tracht ACM meer duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden binnen het kader van de concurrentieregels. Het betreft een concept leidraad, betrokken partijen kunnen tot eind mei reageren. Tevens zal de ACM rondetafelbijeenkomsten organiseren om input te krijgen van partijen uit het veld.

Reeds in mei 2014 publiceerde ACM een informele en positieve zienswijze over een soortgelijk inkoopverband van het specialistische geneesmiddel TNFi door Zilveren Kruis en enkele ziekenhuizen. Zilveren Kruis werd hierin bijgestaan door het Zorgteam van Loyens & Loeff.

Nu trekt ACM deze lijn door naar specialistische geneesmiddelen in zijn algemeen; ACM introduceert zogenaamde veilige havens. Indien een inkoopverband valt onder een veilige haven, bestaan voor deze inkoopvorm geen concurrentiebezwaren.

Om te voldoen aan de eisen van een veilige haven, dient het inkoopverband te voldoen aan drie eisen:

  1. De kosten die worden beperkt door de inkoopvorm (ziekenhuizen en zorgverzekeraars), mogen niet meer bedragen dan 15 procent van de omzet van ieder betrokken ziekenhuis;
  2. De toetreding tot het inkoopverband is voldoende gewaarborgd. Op basis van duidelijke, objectieve en non-discriminatoire criteria moeten andere potentiële deelnemers kunnen toetreden; en
  3. Het inkoopverband is voldoende flexibel voor de deelnemers. De deelnemers mogen bijvoorbeeld niet langer aan het inkoopverband zijn gebonden dan redelijk. Redelijk is volgens ACM hier tussen één en drie jaar.

Ook buiten een veilige haven kan een inkoopverband mogelijk zijn, dit vergt alleen een nadere analyse. Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur voor het verkennen van de mogelijkheden.