Innovatie in de zorg is noodzakelijk voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Opschaling en implementatie lopen echter achter bij wat mogelijk en wenselijk is. Dit volgt uit het rapport interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) naar innovatie in de zorg dat de staatssecretaris van VWS op 29 mei 2017 heeft toegezonden aan de Tweede Kamer.

De centrale vraag van het IBO luidt: "Wat is het meest effectieve overheidsbeleid om de totstandkoming van doelmatige innovaties in de zorg en de implementatie daarvan te bevorderen?". Het IBO maakt daarbij onderscheid tussen drie typen innovaties: productinnovatie, procesinnovatie en systeeminnovatie. Systeeminnovatie houdt prikkels in van de overheid om de houdbaarheid van het systeem te verbeteren. Volgens het IBO blinkt Nederland uit in productinnovatie en liggen de grootste knelpunten in het opschalen van innovaties en het implementeren van de daarvoor benodigde procesinnovaties. De IBO noemt drie beleidsvarianten voor de overheid om het opschalen van zorginnovaties te bevorderen: de faciliterende overheid, de stimulerende overheid en de interveniërende overheid. Van Rijn geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat het volgend kabinet hierover een standpunt zal innemen.