I mars i år offentliggjorde EU-kommissionen och Storbritannien ett utkast till utträdesavtal som redogör för aktuell status i Brexitförhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Det verkar lyckligtvis inte finnas någon anledning till oro för IP-innehavare i EU eftersom bestämmelserna i avtalet till stor del syftar till att skapa en smidig och förutsägbar övergång för innehavarna.

Största delen av villkoren i avtalet har parterna redan kommit överens om medan förhandlingarna fortsätter gällande några av villkoren. EU och Storbritannien har exempelvis preliminärt kommit överens om en övergångs- och genomförandeperiod från avtalets datum fram till den 31 december 2020. Under denna period kommer EU-lagstiftningen alltjämt att gälla i Storbritannien.

Parterna har också enats om att EU-varumärken, gemenskapsdesign och gemenskapsväxtförädlarrätt som har beviljats före övergångsperiodens slut ska få motsvarande registrerade och verkställbara rättigheter i Storbritannien utan någon ytterligare omprövning. Dessa nya brittiska registreringar ska ha samma ansöknings- och prioritetsdatum som motsvarande EU-registrering. Vidare ska, om någon EU-registrerad rättighet upphävs eller förklaras ogiltig till följd av förfarande som är pågående vid övergångsperiodens slut, motsvarande brittisk rättighet också upphävas eller förklaras ogiltig. Även internationella registreringar som designerar EU, som har erhållit skydd före övergångsperiodens slut, kommer ha fortsatt skydd i Storbritannien. En ansökan om EU-varumärke eller -design som inte har blivit registrerad vid övergångsperioden slut kommer dock inte att automatiskt omvandlas till ett brittiskt varumärke eller design. Sökanden har istället rätt att lämna in en identisk ansökan inom nio månader från övergångsperiodens slut för att få samma ansöknings- och prioritetsdatum som EU-varumärket eller -designen.

Andra punkter som parterna har kommit överens om är exempelvis att innehavaren av ett välkänt varumärke ska kunna utöva motsvarande rättigheter i Storbritannien med avseende på det omvandlade brittiska varumärket till slutet av övergångsperioden. Därtill kan det omvandlade brittiska varumärket inte upphävas om det inte kan visas verkligt bruk för motsvarande EU-varumärke i Storbritannien före övergångsperiodens slut.

Även databaser kommer ha samma skyddsnivå i Storbritannien som EU-databaser har, om dessa skapades före slutet av övergångsperioden. EU-rättigheter som har upphört i EU och i Storbritannien enligt EU-bestämmelser vid slutet av övergångsperioden kommer fortsatt anses ha upphört i båda territorierna. Gällande oregistrerade mönster kommer dessa ha samma skyddsnivå som motsvarande oregistrerade gemenskapsmönster under en minst lika lång återstående skyddstid, om rätten fanns före övergångsperiodens slut.

EU-kommissionen har föreslagit att omvandlingen från EU-varumärke till brittiskt varumärke ska vara utan kostnad, men Storbritannien har ännu inte godkänt det förslaget. Parterna har inte heller enats om registreringsförfarandet för omvandlingen. Andra frågor som parterna inte har kommit överens om ännu är bestämmelser om geografiska ursprungsbeteckningar och oavgjorda ansökningar för tilläggsskydd (SPC).

Sammanfattningsvis antyder ändå utkastet till utträdesavtalet att Storbritanniens utträde ur EU kommer att vara relativt odramatiskt och enkelt för IP-innehavare. Vissa frågor är emellertid fortfarande obesvarade och vi följer därför de fortsatta diskussionerna och förhandlingarna kring utträdesavtalet med stort intresse.