Real Estate Certificate Issuances Made Easier

Recent Development

The Capital Markets Board (the "CMB") published a communiqué amending the Communiqué on Real Estate Certificates No. VII-128 in the Official Gazette No. 30255 on November 29, 2017. The amendments entered into force on the same day. What's new?

 • The individual sections in buildings subject of an issuance must be of the same quality standards as the sections not subject of the issuance.
 • Price stabilization transactions are possible for real estate certificates issuances made through public offerings if the prospectus allows.
 • Previously, certain exemptions (CMB fee, issuance conditions and information submission, etc.) were available to issuers at least 51 of the capital of which is government owned. The amendment expands these exemptions to include issuers at least 51% of the voting rights of which is held by the government. The CMB fee for these issuers is zero from November 29, 2017 to November 29, 2019.
 • 25% of the funds collected from the issuance can be directly transferred to the issuer prior to the commencement of construction, an increase from the prior communiqué's 10%. All of the funds can be transferred to the issuer if the redemption payments and penalty payments are guaranteed by a bank or the completion of the real estate project is insured.
 • The procedures for redemption, blockage and fundamental performance requests from the investors will be monitored within the principles set by the Central Registry Agency and approved by the CMB.

Conclusion

The amendments allow for easier and more efficient real estate certificate issuances.

Yeni Gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), 29 Kasım 2017 tarih ve 30255 sayılı Resmi Gazete'de VII-128.2 sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği'nde değişiklik yapan tebliği yayımladı. Değişiklikler, aynı gün yürürlüğe girdi. Değişiklik ne getiriyor?

 • İhraca konu olan bir yapının bağımsız bölümlerinin sertifika ihracına konu edilmeyen yapılardaki bağımsız bölümler ile aynı kalite standartlarında inşa edilmesi zorunlu olacak.
 • Halka arz yoluyla yapılan gayrimenkul sertifikası ihraçlarında, izahnamede belirtilmesi kaydıyla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılabilecek.
 • Daha önce sermayelerinin %51 veya daha fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ihraççılar için çeşitli muafiyetler (SPK ücreti, ihraç için aranan şartlar ve talep edilen bilgiler vb.) söz konusuydu. Değişiklik ile birlikte bundan böyle toplam oy haklarının %51 veya daha fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ihraççılar için de bu muafiyetler mümkün olacak. Bu ihraççılar için SPK ücreti 29 Kasım 2017 tarihinden 29 Kasım 2019 tarihine kadar sıfır olacak.
 • İhraçtan elde edilen fonun %25'i inşaat başlamadan önce doğrudan ihraççıya aktarılabilecek. Daha önce bu oran %10'du. Ancak ihraca ilişkin itfa bedelinin ve eğer varsa cezai şartın yatırımcılara ödenmesi banka tarafından garanti altına alınırsa veya gayrimenkul projesinin tamamlanması için sigorta yapılırsa ihraçtan elde edilen fonun tamamı doğrudan ihraççıya aktarılabilecek.
 • İtfaya ilişkin prosedürler, yatırımcıların asli edim talepleri ve blokaj işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen ve SPK tarafından uygun görülen esaslar dâhilinde gerçekleştirilecek.

Sonuç Bu değişiklikler sayesinde gayrimenkul sertifikası ihracı kolaylaştı.

 

-

不動産証券発行の簡易化 最新の動向 資本市場委員会は、2017年11月29日付第30255号官報において、不動産証券に関する通達第VII-128.2号を改正する通達(以下、「本通達」)を公表しました。改正は同日施行されました。 改正内容

 • 証券発行の対象となる建物の個別の部分は、証券発行の対象とならない部分と同じ品質基準で建設される必要があります。
 • 目論見書で許容されている場合、公募により行われる不動産証券の発行において価格安定措置が可能となります。
 • 改正前は、資本の51%以上を政府が保有している発行者に対して一定の例外(資本市場委員会手数料、発行条件、情報提供等)が適用されていました。改正により、最低51%の議決権を政府が保有している発行者に関してもこれらの例外適用が可能となりました。当該発行者の資本市場委員会手数料は2017年11月29日から2019年11月29日までの期間無料となります。
 • 改正により、証券発行により取得される資金の25%を、建設開始前に発行者に直接譲渡することができるようになりました(通達改正前の10%から増加)。償還支払及び違約金支払が銀行により保証された場合又は不動産事業の完成が保証された場合、全資金を発行者に譲渡することができます。
 • 償還、口座凍結及び投資者による本履行の要求に関する手続は中央登録局により決定され資本市場委員会により承認された規則の範囲内で行われます。

結論 改正により不動産証券の発行が簡易化・効率化されました。

 

-