Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen. U kunt steeds, door op de vindplaats (onderstreept) te klikken, direct naar de betreffende officiële publicatie gaan. De in deze EnergyBit opgenomen publicaties zien op de periode juni 2019.

NL - Wetten | Koninklijke Besluiten

Besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 15 april 2019 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties (Stb. 2019, 170) Staatsblad 2019, 199

Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik Staatsblad 2019, 216

Besluit van 14 juni 2019 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met de invoering van E10-benzine en de informatieplicht van leveranciers van brandstoffen Staatsblad 2019, 227

NL - Ministeriële regelingen en besluiten

Besluit van de Minister van EZK van 20 mei 2019 inzake versterking van gebouwen in Groningen en tot instelling van de Tijdelijke commissie versterking Groningen (Besluit versterking gebouwen Groningen) Staatscourant 4 juni 2019, nr. 30569

Regeling van de Minister van EZK van 24 mei 2019 tot wijziging van de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie met betrekking tot de energie-audit Staatscourant 4 juni 2019, nr. 30626

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juni 2019 tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018–2022 in verband met de aanvraagperiode 2019 Staatscourant 24 juni 2019, nr. 34288

Regeling van de Minister van IenW, van 25 juni 2019 tot wijziging van de Drinkwaterregeling in verband met vereenvoudiging van de regeling van signaleringsparameters voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater Staatscourant 27 juni 2019, nr. 34877

Regeling van de Minister van BZK van 26 juni 2019 houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het aanwijzen van een nieuwe versie van het CCV-inspectieschema, van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken, en van een aantal normen Staatscourant 28 juni 2019, nr. 36206

Regeling van de Minister van EZK van 25 juni 2019 tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit in verband met de toevoeging van certificaten van oorsprong Staatscourant 2 juli 2019, nr. 37126

BE - Wet- en regelgeving

26 april 2019 – Vlaamse overheid: Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet Belgisch Staatsblad 5 juni 2019, blz. 55127, nr. 2019012842

7 april 2019 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan het International Energy Agency - Bioenergy (IEA) Belgisch Staatsblad 7 juni 2019, blz. 55661, nr. 2019012791

11 april 2019 – Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen Belgisch Staatsblad 11 juni 2019, blz. 57229, nr. 2019012857

24 april 2019 – Vlaamse Overheid: Ministerieel besluit houdende vastlegging van het model en de inhoud van de brieven in het kader van de procedure om de toevoer van elektriciteit of aardgas af te sluiten voor regularisatie in geval van energiefraude Belgisch Staatsblad 14 juni 2019, blz. 61277, nr. 2019012891

29 april 2019 – Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van bepaalde bevoegdheden van het Waals Gewest inzake energie Belgisch Staatsblad 12 juni 2019, blz. 60763, nr. 2019202326

9 mei 2019 – Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde het toezicht van de CREG uit te breiden tot de tussenpersonen inzake energie Belgisch Staatsblad 14 juni 2019, blz. 61152, nr. 2019012818

16 mei 2019 – Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling Belgisch Staatsblad 14 juni 2019, blz. 61297, nr. 2019202774

16 mei 2019 – Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid Belgisch Staatsblad 24 juni 2019, blz. 65136, nr. 2019012918

16 mei 2019 – Ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid Belgisch Staatsblad 21 juni 2019, blz. 64445, nr. 2019012902

17 mei 2019 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de uitrol van digitale meters Belgisch Staatsblad 21 juni 2019, blz. 64318, nr. 2019041225

22 mei 2019 – Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden Belgisch Staatsblad 2 juli 2019, nr. 2019013159, blz. 66980

EU – Publicatieblad

Verordening (EU) 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG (PE/73/2018/REV/1) PbEU 14 juni 2019 L 158/01

Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (PE/83/2018/REV/1) PbEU 14 juni 2019 L 158/22

Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (PE/9/2019/REV/1) PbEU 14 juni 2019 L 158/54

Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (PE/10/2019/REV/1) PbEU 14 juni 2019 L 158/125