Op 25 januari 2017 hebben de voormalig bestuurders en commissarissen van Meavita een schikking getroffen met de curatoren voor een bedrag van EUR 1,8 miljoen, zonder daarbij aansprakelijkheid te erkennen. De FNV is geen partij bij deze schikking, waardoor de (mede) door de FNV ingestelde enquêteprocedure in beginsel doorloopt. Of de FNV ook doorzet in de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer is nog onduidelijk.

Meavita

In onze eerdere Healthbit van 19 september 2016 en de Healthbit van 22 november 2016 bespraken wij de procesgang rondom het in 2009 uitgesproken faillissement van Meavita. De FNV heeft na dit faillissement, samen met de curatoren (en nog een aantal andere partijen), de Ondernemingskamer verzocht om een onderzoek in te stellen naar het beleid van de gang van zaken in het Meavita-concern. De uitspraak van de Ondernemingskamer (inhoudende dat er inderdaad sprake is van wanbeleid) is recent door de Hoge Raad vernietigd wegens het feit dat één van de rechters met pensioen was op het moment dat de Ondernemingskamer uitspraak deed. De Hoge Raad oordeelde dat de Ondernemingskamer de zaak opnieuw dient te behandelen.

Deze herbeoordeling door de Ondernemingskamer moet nog plaatsvinden, maar nu blijkt dat achttien voormalig bestuurders en commissarissen een schikking hebben getroffen met de curatoren voor een bedrag van EUR 1,8 miljoen. Dit bedrag wordt grotendeels gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende bestuurders en commissarissen. Door deze schikking komt er een einde aan een jarenlang geschil met de curatoren en zullen deze partijen ook geen belang meer hebben bij het voortzetten van de procedure bij de Ondernemingskamer. De FNV is geen partij bij de schikking. Dit betekent dat de schadeclaim die de FNV namens de werknemers heeft ingesteld tegen de bestuurders (en commissarissen) blijft bestaan.

FNV: hoe nu verder?

De schadeprocedure die de FNV bij de burgerlijke rechter is gestart, staat los van de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. Anders gezegd, de vaststelling van de Ondernemingskamer dat sprake is van wanbeleid, leidt niet automatisch tot vaststelling van persoonlijke aansprakelijkheid. Het is nog onduidelijk of de FNV de procedure bij de Ondernemingskamer voortzet, nu de curatoren zich zullen terugtrekken. Aan de ene kant kan een nieuwe beschikking mogelijk helpen om aansprakelijkheid vast te stellen. Aan de andere kant kan ook betoogd worden dat de vernietigde beschikking (van 191 pagina’s) en het 800-pagina’s tellende onderzoeksrapport ook al voldoende aanknopingspunten bieden om deze aansprakelijkheid vast te stellen, waardoor een geld- en tijdrovende procedure mogelijk achterwege kan blijven. Op 21 maart 2017 staat er een regiezitting gepland. Rond die datum zal hierover meer duidelijkheid komen.