Yeni gelişmeler

12 Aralık 2017 tarihli mevzuat bültenimizde de belirttiğimiz üzere, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlerin KDV'sinin, bu hizmetleri sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceğine ilişkin KDV Kanunu'nda yeni bir düzenleme getirildi.

Maliye Bakanlığı, söz konusu hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin KDV'nin ne şekilde beyan edilip ödeneceğine ilişkin açıklamalar içeren bir tebliğ taslağı ("Taslak Tebliğ") hazırladı.

Söz konusu Taslak Tebliğ, 22 Aralık 2017'de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesinde yayımlandı. Taslak Tebliğ'in yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlendi.

Değişiklik ne getiriyor?

Taslak Tebliğ'e göre Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ve bu hizmetlere ilişkin KDV’nin beyanı ve ödemesi aşağıda açıkladığımız şekilde olacaktır.

Ancak elektronik ortamda sunulan söz konusu hizmetlerin bir işyeri oluşturacak şekilde verilmesi durumunda, bu hizmetlere ilişkin verginin genel esaslar çerçevesinde (1 No.lu KDV beyannamesi ile) beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

1. Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Kapsamı

Elektronik ortamda sunulan hizmetler; internet veya elektronik bir ağ üzerinden sağlanan hizmetleri kapsamakta olup, başlıca elektronik hizmetlere aşağıda yer verilmiştir.

1. Web sitesi/sayfası temini, alan adı temini, web barındırma, web sitesine/sayfasına ilişkin verilen diğer hizmetler.

2. Bilgisayar yazılım ve donanımlarının uzaktan bakımı, uzaktan sistem yönetimi ve çevrimiçi veri depolama hizmetleri.

3. Erişimi, indirilmesi ve güncellenmesi dâhil, yazılımlar ve tüm dijitalleştirilmiş ürünlerin (antivirüs programları, reklam engelleyici programlar, aygıt sürücüleri, web sitelerine ilişkin filtreler ve güvenlik duvarı gibi ürünler dahil) satışı.

4. Görüntü, metin ve bilgi sağlanması ile veri tabanlarının hazırlanması ve benzeri hizmetler. Bu hizmetlerin başlıcalarına aşağıda yer verilmiştir.

 • Alıcı tarafından girilen belirli verilere yanıt olarak internetten veya bir elektronik ağ aracılığıyla bilgisayardan otomatik olarak üretilen hizmetler (finansal veriler, yasal veriler vb).
 • Alıcı ve satıcının internet veya elektronik bir ağ aracılığıyla bir araya getirilmesini veya işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan platformlar tarafından mal ve hizmetlerin satışına ilişkin verilen her türlü hizmetler (internet sitesinde mal veya hizmetlerin satışı amacıyla yerleştirme hakkının satışı dâhil).
 • Telekomünikasyon bileşenlerinin yardımcı ve alt bir bölüm oluşturduğu, internet servis paketleri (Haber, hava durumu veya yol durumu raporlarına erişim sağlayan içerik sayfaları, oyun alanları, web sitesi barındırma, çevrimiçi tartışmalara erişim gibi internet erişiminin ötesine geçen unsurları içeren paketler dahil).
 • Web sitesi/sayfası gibi, elektronik ağlar üzerinde, ticari veya kişisel bir varlığın oluşturulması ve bunun devam ettirilebilmesine ilişkin hizmetler.
 • Fotoğraflara, resimlere, ekran koruyuculara, masaüstü temalarına erişmek veya bunları indirmek.
 • Elektronik kitaplar ve diğer elektronik yayınlara erişmek veya bunları indirmek.
 • Çevrimiçi gazete ve dergilere abone olmak.
 • Web günlüğü ve web istatistik hizmetleri.
 • Çevrimiçi haber, yol ve hava durumu raporları.
 • Bir web sitesinde/sayfasında, afiş reklamları da dahil olmak üzere, reklam alanı sağlanması.
 • Arama motorlarının ve internet dizinlerinin kullanılması hizmeti.

5. Bilgisayar, mobil telefon ve benzeri araçlar vasıtasıyla sunulan müzik, film, oyun (şans oyunları, bahis ve kumar oyunları dahil), siyasi, kültürel, sanatsal, spor, bilim ve eğlence yayınları ve etkinlikleri ile diğer tüm uygulamalar ve uygulama içi satın almalar. Aşağıda sayılan hizmetler de bu kapsamdadır.

 • Müziğe, müzik dışındaki seslere, filmlere erişmek veya bunları indirmek.
 • Oyunlara erişmek veya oyunları indirmek, oyunların uzaktan oynanmasının
 • sağlanmasına ilişkin hizmetler ile oyun içi satın almalar.
 • Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit isteği üzerine, medya hizmet sağlayıcısı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak izlendiği veya
 • dinlendiği yayın hizmetleri.
 • Geleneksel radyo ve televizyon ağları üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanmayan radyo ve televizyon programlarının internet veya elektronik bir ağ aracılığıyla temini.

6. Uzaktan eğitim hizmetleri.

 • Sanal sınıflar da dahil olmak üzere, insan müdahalesi sınırlı olan ve internet veya elektronik bir ağ aracılığıyla verilen otomatik uzaktan eğitim hizmetleri (öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişimi sağlamaya yönelik basit bir araç olarak kullanılma durumu hariç).
 • İnsan müdahalesi olmaksızın, öğrenciler tarafından çevrimiçi tamamlanan veya otomatik bir şekilde işaretlenen çalışma kitaplarının sunulması hizmetleri.
 • İçeriğin bir öğretmen tarafından internette veya elektronik bir ağda aktarıldığı eğitim veya meslek kursları bu kapsamda değerlendirilmez.

7. Radyo ve televizyon yayın hizmetleri.

 • Bir medya hizmet sağlayıcısının editoryal sorumluluğu altında ve kamuoyuna yönelik, elektronik iletişim şebekeleri yoluyla programların belli bir akışına dayanarak eş zamanlı dinleme veya izleme amacıyla işitsel veya işitsel-görsel radyo ve televizyon yayın hizmetleri.
 • Radyo ve televizyon yayın hizmetinin kablo alt yapısı üzerinden verilmesi ile aynı anda internet üzerinden canlı yayınlanması da bu kapsamdadır.

8. Niteliği itibarıyla yukarıda sayılan hizmetlerle benzerlik arz eden ve internet veya elektronik bir ağ aracılığıyla sunulan diğer hizmetler.

2. Elektronik Hizmet Sunucularının KDV Mükellefiyeti

Taslak Tebliğ kapsamındaki elektronik hizmet sunucuları, söz konusu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan ederler.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye’de katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler için, bu hizmetlerin tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplarlar. Bu hizmetlere ilişkin KDV, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilir

Bu kapsamdaki hizmet sunucularının, ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesini vermeden önce Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekir. Bu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, yabancı hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirilir. Mükellefiyet tesisi üzerine internet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilir.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti tesis ettirenlerden ayrıca işe başlama bildirimi aranmaz.

Yabancı Elektronik Hizmet Sunucularının KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri, Vergi Usul Kanunu'nun 172. maddesinde düzenlenen defter tutma zorunluluğunu beraberinde getirmemektedir.

KDV mükellefiyeti tesis ettiren, yabancı elektronik hizmet sunucuları, KDV Kanunu'nun 29/1. maddesinde yer alan indirim hakkından faydalanamazlar. Bu kapsamda, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla Türkiye’de ödedikleri KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesiyle ödeyecekleri KDV’den mahsup edemezler.

Bir telekomünikasyon ağı, ara yüz veya portal üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde; elektronik hizmet sunucusunun açıkça belirtilmediği ve bu durumun taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılmadığı, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde hizmete ve elektronik hizmet sunucusuna ilişkin bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde, elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV, telekomünikasyon ağı, ara yüz veya portalı işletenler tarafından beyan edilip ödenir.

Müşteriden bedel talep etme, söz konusu hizmete ilişkin genel şartları belirleme yetkisi veya hizmeti ifa etme yükümlülüğü bulunanlar, elektronik hizmet sunucusu olarak kabul edilir.

​​3. Beyan ve Ödeme

Taslak Tebliğ kapsamındaki elektronik hizmet sunucuları, Türkiye’de KDV mükellefiyeti olmayan gerçek kişilere, elektronik ortamda sundukları hizmetler nedeniyle hesapladıkları katma değer vergisini takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar internet vergi dairesi aracılığıyla 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan ederler.

Bu mükelleflerin beyan edilmesi gereken herhangi bir işlemin bulunmadığı dönemlere ilişkin beyanname vermelerine gerek yoktur.

Bu kapsamda beyan edilen KDV’nin, beyannamenin verilmesi gereken ayın 26. günü akşamına kadar ödenmesi gerekir. Bu ödeme; vergi dairelerine, tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı ile de yapılabilir.

Herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın 3 No.lu KDV beyannamelerinin meslek mensuplarınca imzalanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

4. Bilgi verme yükümlülüğü

Ödemeye aracılık eden bankalar ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları, tebliğ kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlara yapılan ödemeleri, Vergi Usul Kanunu'nun 149 ve Mükerrer 257/4. maddesi uyarınca, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle, üçer aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar, Gelir İdaresi Başkanlığına, Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak iletmek zorundadırlar.

5. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

Elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin beyan yükümlülüğü ile Vergi Usul Kanun'un 149. maddesi uyarınca bildirim yükümlüğüne ilişkin olarak, Tebliğ'de yer alan düzenlemelere uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu'nun vergi cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.