1. Inleiding

Op 10 december 2013 is de Wet Claw back1 door de Eerste Kamer aangenomen. De wet zal al op 1 januari 2014 in werking treden en geldt voornamelijk voor naamloze vennootschappen (N.V.'s).

Voor meer inhoudelijke informatie over de Wet Claw back verwijzen we naar onze Corporate Alert van 21 december 2012. Wij zullen op korte termijn (in onze halfjaarlijkse update van januari) terugkomen op dit onderwerp. In deze Alert geven wij alleen de hoofdlijnen van de wet weer.

  1. Hoofdlijnen Wet Claw back

De twee belangrijkste elementen van de wet zijn:

(1) Aanpassing of terugvordering van bonussen

De mogelijkheid wordt ingevoerd om een bestuurdersbonus achteraf:

  • aan te passen, indien onder de gegeven omstandigheden de hoogte van de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; en
  • terug te vorderen, indien de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de bonus ten grondslag liggende doelen of over omstandigheden waarvan de bonus afhankelijk was gesteld.

(2) De "Corporate Event-regeling"

De verplichting om, indien een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap, een voorstel als bedoeld in bepaalde onderdelen van artikel 2:107a BW of een voorstel voor een juridische fusie of splitsing wordt gedaan, de waardestijging (gedurende een in de wet bepaalde referentieperiode) van de aan een bestuurder als bezoldiging toegekende (certificaten van) aandelen of rechten tot het nemen of verkrijgen van aandelen te verrekenen met zijn bezoldiging.

  1. Extra verplichting jaarrekening

Voor de meeste vennootschappen geldt dat in de toelichting op de jaarrekening opgave moet worden gedaan van het bedrag van de aanpassing en terugvordering van de bezoldiging.

  1.  Extra agendapunt algemene vergadering 

In de algemene vergadering waarin de vaststelling van de jaarrekening is geagendeerd, dient verantwoording te worden afgelegd over de uitvoering van het bezoldigingsbeleid gedurende het verslagjaar.

Deze verantwoording dient als afzonderlijk onderwerp bij de oproeping te worden vermeld, en in de agenda voor de vergadering te worden opgenomen. Dit agendapunt moet worden besproken voor de vaststelling van de jaarrekening.

  1. Toepassingsbereik

Hoewel de Wet Claw back voornamelijk is geschreven voor N.V.'s, geldt deze ook voor bepaalde financiële ondernemingen.

Het toepassingsbereik van de regeling verschilt echter voor de verschillende onderdelen van de wet. Zo geldt bijvoorbeeld de Corporate Event regeling in ieder geval voor aan Euronext Amsterdam genoteerde N.V.'s, en geldt de bonusregeling eveneens voor besloten vennootschappen en coöperaties die bank zijn en de onderlinge waarborgmaatschappij die een verzekeringsmaatschappij is.

  1. Directe werking

De Wet Claw back kent geen overgangsbepaling en zal directe werking hebben per 1 januari 2014.

Daarmee ontstaat ook de verplichting voor "open" N.V.'s om in het verslag over het boekjaar 2013 reeds verantwoording af te leggen over de uitvoering van het bezoldigingsbeleid in 2013. Ook geldt dat voor de algemene vergadering die in 2014 gehouden zal worden, de verantwoording over de uitvoering van het bezoldigingsbeleid moet worden opgenomen in de oproeping en de agenda voor deze vergadering.

  1. Financiële instellingen

Voor Nederlandse financiële instellingen en daarmee verbonden andere rechtspersonen is een verdergaande regeling in voorbereiding. In november 2013 is de consultatieversie van de "Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen" openbaar gemaakt. Deze consultatie sluit op 31 december 2013. Hierover zullen wij nader berichten zodra dit wetsvoorstel gereed is en openbaar wordt gemaakt.

Voor meer informatie en nader advies kunt u contact opnemen met één van de Stibbe contactpersonen.