Op 20 december 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd waarin onder meer nieuw beleid is opgenomen inzake de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting (Besluit).

Zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

De zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting is van toepassing op lichamen waarvan (i) de activiteiten voor 90% of meer bestaan uit het "het genezen, verplegen of verzorgen van zieken, kraamvrouwen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, wezen of ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen" (werkzaamhedentoets) en (ii) de winst uitsluitend kan worden aangewend ten behoeve van een lichaam dat de zorgvrijstelling toepast of een algemeen maatschappelijk belang (winstbestemmingstoets).

Werkzaamhedentoets

In het Besluit verduidelijkt en actualiseert de staatssecretaris wat onder kwalificerende zorgactiviteiten in de zin van de werkzaamhedentoets kan worden verstaan. Zijn beleidsstandpunt inzake gezondheidscentra en structuren voor huisartsendiensten is komen te vervallen. Daarnaast worden nieuwe beleidsstandpunten ingenomen voor preventiewerkzaamheden en activiteiten die plaatsvinden in medische laboratoria en diagnostische centra. Opvallend is dat in dit Besluit geen standpunt wordt ingenomen met betrekking tot jeugdhulporganisaties (zie hierover tevens onze eerdere HealthBit).

Winstbestemmingstoets

Voorts wordt uitleg gegeven wat moet worden verstaan onder het "aanwenden van winst" in relatie tot de winstbestemmingstoets. De staatssecretaris geeft aan dat het houden van deelnemingen en het verstrekken van leningen in ieder geval kwalificeren voor de winstbestemmingstoets als het lichaam waarin de aandelen worden gehouden of waaraan de lening wordt verstrekt een lichaam is dat de zorgvrijstelling toepast of een algemeen maatschappelijk belang.

Zorg-BV

In de praktijk merkten wij dat de Belastingdienst steeds vaker het standpunt innam dat een besloten vennootschap ("Zorg-BV") vanwege zijn rechtsvorm de zorgvrijstelling niet zou kunnen toepassen (zie ook onze eerdere HealthBit). In het Besluit keurt de staatssecretaris goed dat Zorg-BV's de zorgvrijstelling kunnen toepassen, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden houden, kort gezegd, in dat nadere voorwaarden worden gesteld aan de statuten van de Zorg-BV (o.a. op het gebied van governance en winstbestemming) én dat de aandelen van de Zorg-BV (in)direct in handen zijn van een kwalificerende aandeelhouder. Er geldt overgangsrecht op grond waarvan de betreffende Zorg-BV in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk op 31 december 2020 te voldoen aan de door het Besluit gestelde nadere voorwaarden.