Dne 19. dubna 2016 byl vldou Poslaneck snmovn, jako snmovn tisk c. 785, pedlozen pomrn rozshl nvrh novely insolvencnho zkona. Nvrh krom poslen dohledu nad vkonem funkce insolvencnho sprvce ci regulace subjekt poskytujcch sluzby souvisejc s institutem oddluzen zejmna posiluje ochranu ped sikanznmi insolvencnmi nvrhy.

Novela navrhuje zaveden povinnosti insolvencnmu navrhovateli pi podn insolvencnho nvrhu proti podnikateli zsadn skldat zlohu na nklady insolvencnho zen ve vsi 50.000,- Kc (pi nvrhu proti nepodnikateli pak 10.000,- Kc). Doposud je pitom nutn obdobnou zlohu skldat pouze v ppadech, kdy to soud povazuje za nutn a takovou povinnost navrhovateli vslovn uloz. Nesloz-li navrhovatel zlohu dle navrhovan novely dn a vcas, bude to dvod pro odmtnut jeho insolvencnho nvrhu soudem jako zjevn bezdvodnho.

Pro ppady odmtnut insolvencho nvrhu pro zjevnou bezdvodnost se novelou navrhuje, aby ml soud moznost ulozit navrhovateli pokutu az do vse 500.000,- Kc (oproti doposud ppustnm 50.000,- Kc).

Insolvencn nvrh, kter byl odmtnut pro zjevnou bezdvodnost, by pak stejn navrhovatel dle navrhovan novely mohl znovu podat nejdve 6 msc po prvn moci rozhodnut o odmtnut (vyjma ppad odmtnut pro nezaplacen zlohy na nklady insolvencho zen).