Rapporten "Fremtidens olie- og gassektor i Danmark" og den præsenterede strategi skønner, at der stadig er et markant potentiale for indvinding af olie og gas i Nordsøen. Potentialet skal indvindes igennem stærkere samarbejde på tværs af sektoren. Derudover skal der ske betydelige investeringer i infrastruktur, efterforskning og ny teknologi. Herved er der skabt gode muligheder for at nye selskaber kan nyde fordel af uudnyttede potentiale.

Potentialet for investering i olie og gas i Nordsøen

Strategien er udarbejdet ud fra et skøn om, at der stadig findes ca. tre milliarder tønder olieækvivalenter (også kaldet boe) i Nordsøen. Halvdelen af disse kan indvindes inden for de eksisterende rammer, hvortil investeringen i ny teknologi vil give adgang til yderligere 1,2 milliarder boe. Der er således stadig et markant potentiale for at indvinde olie og gas i Nordsøen.

Overordnet viser strategien, at der er behov for et bedre samarbejde om brugen af infrastrukturen i Nordsøen. Der vil desuden være behov for flere investeringer i efterforskning og ny teknologi på området. Dette skyldes navnlig, at store dele af potentialet i Nordsøen udgør relativ små fund, der ikke er rentable at indvinde, såfremt der skal etableres ny infrastruktur til formålet.

Imidlertid ligger meget af den eksisterende infrastruktur tæt på disse fund, og der skal derfor være bedre adgang for virksomheder til at benytte den eksisterende infrastruktur. Derfor vil der være fordele ved et øget samarbejde om brugen af eksisterende og ny infrastruktur, da dette kan være minimere startinvesteringerne forbundet med indvindingen af ressourcerne. Håbet er ligeledes, at den teknologiske udvikling vil være med til at reducere omkostningerne i forbindelse med indvindingen.

Desuden skal der ske en reducering af omkostningerne forbundet med indvindingen for eksempel ved, at der skabes standardiserede løsninger på tværs af selskaber. Strategien skal endelig sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Således skal selskaber uden egen infrastruktur i Nordsøen have nemmere adgang til andre selskabers infrastruktur. Dette betyder navnlig, at selskaber uden nogen etableret tilstedeværelse i Nordsøen får en øget adgang til indvindingen af olie og gas på et lempeligere grundlag. Derved kan eventuelle stordriftsfordele bedre opnås.

Tilsvarende kan større selskaber med veletableret infrastruktur potentielt opnå økonomiske gevinster ved at stille sin infrastruktur til rådighed for andre selskaber.

Strategien påpeger imidlertid, at der vil være behov for betydelige investeringer i infrastruktur, efterforskning og i ny teknologi, såfremt potentialet skal fuldt udnyttes. Dette mål skal blandt andet nås i samarbejde med forskningsinstitutter som DTU og den private erhvervssektor.

Om strategien og dens betydning

Strategien blev offentliggjort den 4. juli 2017, og er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, Energistyrelsen og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Strategiens primære fokus er at muliggøre indvindingen af de store mængder gas og olie, der stadig befinder sig i Nordsøen. Strategien understreger de samfundsmæssige fordele forbundet hermed, hvilket omfatter betydelige skattebetalinger, et stort antal arbejdspladser, en øget forsyningssikkerhed i Danmark og en tilsvarende øget uafhængighed af energi importeret fra udlandet.

Strategien indeholder således både overordnede mål om at benytte naturressourcerne på en samfundsmæssig gavnlig måde og konkrete mål om at indvinde den estimerede mængde naturressourcer i Nordsøen. For at leve op til alle strategiens mål, opstiller strategien fem indsatsområder med dertilhørende anbefalinger:

  1. Fremme et effektivt og attraktivt efterforskningsmiljø
  2. Fremme anvendelse og udvikling af teknologi
  3. Optimere vedligehold, fornyelse og anvendelse af infrastruktur
  4. Reducere omkostninger
  5. Sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden

Om strategien udtaler energi-, forsynings- og miljøminister, Lars Chr. Lilleholt: "Den her regering arbejder for, at der fortsat skal være udvikling og arbejdspladser i den danske del af Nordsøen. Danmark skal også fremover have en stærk og konkurrencedygtig energisektor med kompetencer inden for både olie/gas og vedvarende energi. Olie og gas fra Nordsøen har sikret Danmark og danskerne store indtægter. Jeg er derfor glad og stolt over, at regeringen sammen med branchen kan sende et stærkt signal om, at der fortsat er et betydeligt potentiale i Nordsøen".

Klik her for at se den fulde strategi

Samspil med Nordsø-aftalen

Strategien suppleres af Nordsø-aftalen fra marts 2017, hvor regeringen og store dele af oppositionen lempede beskatningen af kulbrintevirksomhed for alle selskaber i Nordsøen i perioden 2017-2025. Aftalen har til formål at lempe investeringsvilkårene i Nordsøen og skal sikre en fuld genopbygning af Tyra-feltet i Nordsøen.

Nordsø-aftalen har tidligere givet anledning til kontroversielle forhold, da det tyske olieselskab Bayernsgas GmbH valgte at sagsøge den danske stat for kr. 1,5 mia. Det påståede tab var opstået som følge af, at den genforhandlede Nordsø-aftale med tilbagevirkende kraft reducerede en fradragsadgang for selskabet. Bayerngas GmbH bekræftede sagsanlægget i februar 2016, men der er tilsyneladende ikke sket meget siden da. For mere om sagsanlægget, klik her.

Sammen med Nordsø-aftalen skal strategien facilitere en ekstern høring af et kommende lovforslag, som netop har til formål at forbedre tredjemands adgang til eksisterende og ny infrastruktur i Nordsøen.