Bij de Reclame Code Commissie is geklaagd over de reclame-uiting 'Limoncello pudding'. Volgens de klager zit er namelijk geen druppel limoncello in de pudding. Dit blijkt uit de ingrediëntendeclaratie. De consument wordt hierdoor misleid en dit is in strijd met de Nederlandse Reclame Code, aldus de klager.

De Reclame Code Commissie

De Stichting Reclame Code, de organisatie achter de Reclame Code Commissie (RCC), heeft als doel het bevorderen van het maken van verantwoorde reclame door adverteerders zodat de consument vertrouwen in de reclame heeft én behoudt. Dit wordt gedaan door middel van zelfregulering. De regels waaraan een reclame-uiting dient te voldoen, zijn terug te vinden in de Nederlandse Reclame Code.

Eenieder die van mening is dat een reclame-uiting niet voldoet aan deze regels, bijvoorbeeld omdat deze misleidend of onnodig grievend zou zijn, kan een klacht indienen bij de RCC. De RCC beoordeelt de reclame-uiting en oordeelt dan of de klacht gegrond of ongegrond is (toewijzing dan wel afwijzing). Een toewijzing betekent dat de RCC heeft geoordeeld dat de uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame Code.

De uitspraken van de RCC zijn juridisch niet bindend, maar de Commissie kan wel een aanbeveling doen waarin zij de adverteerder aanraadt om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. Daarnaast kan de RCC, wanneer de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, een zogeheten ALERT verspreiden. Dit betekent dat de uitspraak onder de aandacht van een breed publiek wordt gebracht middels een persbericht.

Limoncello is geen citroensaus Limoncello is een Italiaanse alcoholische drank. Door de benaming 'Limoncello pudding' te gebruiken wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de pudding limoncello bevat, terwijl dat in werkelijkheid - zo blijkt uit de ingrediëntenlijst - niet het geval is. Citroensaus mag niet worden verkocht als limoncello en dus verdient deze pudding de aanduiding ook niet, zo stelt de klager. De adverteerder stelt dat zij met het toetje de smaak van limoncello heeft willen nabootsen en dat er geen sprake is van misleiding. Als verweer wordt gevoerd dat het niet aannemelijk is dat de consument verwacht dat een toetje vergelijkbaar is met een sterke alcoholische drank en dat bovendien in de ingrediëntenlijst kan worden gelezen dat er geen alcohol aan het product is toegevoegd.

De Reclame Code Commissie volgt het verweer van de adverteerder niet. Bij de beoordeling of een etikettering voor een consument misleidend kan zijn, moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Ook moet ervan worden uitgegaan dat de consument eerst, voordat tot een aankoop wordt overgegaan, de lijst van ingrediënten wordt gelezen. Echter, het feit dat er een ingrediëntenlijst op de verpakking staat kan niet uitsluiten dat een consument wordt misleid. De RCC oordeelt dat de gemiddelde consument in het geval een product specifiek naar een bepaald ingrediënt is vernoemd, vermoedelijk zal veronderstellen dat dit product in ieder geval in zekere mate dat ingrediënt bevat. Nu het product 'Limoncello pudding' heet, zal de consument derhalve verwachten dat dit product voor in ieder geval een deel uit limoncello bestaat. Hieraan voegt de RCC toe dat uit de enkele mededeling 'met citroensaus' niet volgt dat het product geen limoncello bevat.

Het verweer van de adverteerder dat in de ingrediëntenlijst kan worden gelezen dat er geen alcohol in het product zit, wordt afgewezen. De ingrediëntenlijst wordt ongeschikt geacht om de verkeerde indruk van de consument over de kenmerken van de pudding genoegzaam te corrigeren. Mede in aanmerking genomen dat het woord 'limoncello' groot en dominant in beeld komt, wekt het etiket de verwachting dat het product in enige mate limoncello bevat. Hierdoor kan het etiket de consument misleiden ten aanzien van de kenmerken van het product. Dit is niet in overeenstemming met de wet en derhalve in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Het product wordt inmiddels niet meer verkocht.