(Rozsudek Nejvyssho soudu Cesk republiky ze dne 9. bezna 2016, sp. zn. 31 Cdo 353/2016)

Mezi Nejvyssm soudem CR a stavnm soudem CR existovala donedvna zsadn nzorov rozpornost v nhledu na to, zda bylo dle prvn pravy platn do 31. prosince 2013 mozn nabt nemovitost o nevlastnka. Dle stavnho soudu to mozn bylo, pokud k nabyt od nevlastnka doslo v dobr ve, ze pevodce je vlatnkem pevdn nemovitosti; Nejvyss soud ml nzor zcela opacn. Typicky se jednalo o situace ,,etzce" peprodej nemovitosti (nap. bytu), kdy nemovitost opakovan zmnila vlastnka (a nov vlastnk byl vzdy zapsn do katastru nemovitost), picemz pozdji se ukzalo, ze pevod mezi prvnm prodvajcm a kupujcm v rmci tohoto ,,etzce" probhl neplatn. Otzkou pak bylo, zda posledn nabyvatel nemovitosti (kter ji nabyl v dobr ve, ze ji kupuje od jejho prvoplatnho vlastnka zapsanho v katastru nemovitost) je jejm oprvnnm vlastnkem.

Tento ,,spor" byl nyn, zd se, s konecnou platnost ukoncen vse uvedenm rozsudkem Nejvyssho soudu, picemz zvry rozsudku vychzej z aktulnho posouzen vci ,,velkm sentem" Nejvyssho soudu. V odkazovanm rozosudku Nejvyss soud uzavel, ze s ohledem na to, ze jiz prakticky vsechny senty stavnho soudu judikovaly, ze nabyt nemovitosti od nevlastnka bylo pi dobr ve nabyvatele dle prvn pravy platn do 31. prosince 2013 mozn, nezbv mu, nez se konstantn judikaturou stavnho soudu dit a nabyt nemovitosti od nevlastnka za tchto podmnek rovnz pipustit.