Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper foreslås. Deltakerligning gjennomføres for deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap og partrederi, og for stille deltakere.

Reglene gir en likeartet behandling av deltakelsen i disse selskapsformer. Men reglene er kompliserte, og forslag til forenklinger har vært på høring. De forslagene som fremmes går i korthet ut på:

Stedbunden skattlegging skal fra og med inntektsåret 2015 ikke lenger gjelde ved skattlegging av inntekt og formue fra deltakerlignede selskap. Personlige deltakere skal i alle tilfeller skattlegges til sin hjemkommune for deres andel av inntekt og formue, uten bruk av bestemmelsene i skatteloven § 3-3 om stedbunden skattlegging. Dette forenkler arbeidet med ligningen – både for skattyter og ligningsetaten.

Fradragsrammen for kommandittister og stille deltakere i indre selskap oppheves, slik at disse ikke lenger kan føre andel av underskudd fra selskapet til fradrag i annen alminnelig inntekt. Underskuddsandelen skal i stedet fremføres til fradrag i framtidig overskudd fra selskapet eller realisasjonsgevinst på andel i selskapet. Det er ikke foreslått noen overgangsregel, slik at endringen, om den blir vedtatt, gjelder med full tyngde fra inntektsåret 2015.

Reglene om gjennomsnittsligning av skogbruk og reindrift endres fra og med inntektsåret 2015 slik at gjennomsnittsligning ikke skal gjennomføres når virksomheten drives av et deltakerlignet selskap eller annet selskap. Gjennomsnittsligningen foreslås utfaset over en femårsperiode. Gjennomsnittsligning skal fortsatt finne sted når virksomheten drives av selvstendig næringsdrivende i enkeltpersonforetak. Dette er også en vesentlig forenkling.

Etter gjeldende regler skal en deltakers innskudd i selskapet måles hvert kvartal, som ledd i beregningen av skjerming for personlige deltakere. Erfaring viser at det er vanskelig å ta stilling til innskuddets størrelse inne i en regnskapsperiode. Det foreslås at innskudd i stedet skal måles en gang per år, til innskuddets verdi ved utgangen av året.

Ligning av ektefeller har mange kompliserte sider. En av dem er felles deltakelse i deltakerlignet selskap. I dag blir ektefeller i stor grad identifisert med hverandre når de er deltakere i deltakerlignet selskap. Som hovedregel fra 2015 foreslås det at ektefeller skal behandles som selvstendige deltakere. Dette vil også forenkle reglene.

Det foreslås egne regler om skattemessig oppløsning av deltakerlignet selskap. Med skattemessig oppløsning menes at selskapet fjernes fra Skatteetatens skattyterregister (skattemanntallet) og at det gjennomføres et skattemessig sluttoppgjør. Grunnlaget for skattemessig oppløsning vil være at selskapet ikke utøver økonomisk virksomhet eller at eiendelene samles hos en eier, med ulike tilleggsvilkår for 2014 og 2015, slik at innfasing er ment å skje gjennom forskrift. Dette er i utgangspunktet gjeldende rett i dag også, men administrativt vil dette sikre gjennomføringen av gjeldende regler.

Det skal benyttes en lavere tilleggsskattesats i de tilfellene det foreligger opplysningssvikt fra deltaker i deltakerlignet selskap, men hvor korrekte opplysninger er gitt fra selskapet. Satsen skal være 10 prosent, og gjelde fra og med 2014. Opplysningene må framgå korrekt og klart av selskapets deltakeroppgave og være levert ukrevet før skatteoppgjøret sendes skattyter. En rekke tilfeller hvor misforståelser hos deltaker har medført høy tilleggsskatt vil med dette unngås.

Det foreslås til sist en endring i reglene om offentliggjøring av skattelister. Forslaget innebærer at personlige deltakere allerede for 2014 ikke vil stå oppført i skattelistene med en høyere inntekt fra selskapsforholdet enn deres faktiske overskuddsandel og eventuell gevinst ved realisasjon av andelen.